Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε στο όνομα των δημόσιων εταιρειών να περιέχονται όχι μόνο οι λέξεις “δημόσια λίμιτεδ”, όπως είχε προβλεφθεί με τον τροποποιητικό Νόμο υπ’ αριθμόν 70(Ι)/2003, αλλά και διαζευκτικά οι λέξεις “δημόσια εταιρεία λίμιτεδ”.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο προνοεί για αναδρομική ισχύ των προνοιών του από την ημερομηνία έναρξης του προαναφερθέντος τροποποιητικού Νόμου, δηλαδή από την 11η Ιουλίου 2003, έτσι ώστε το όνομα “δημόσιες εταιρείες” να μην αποτελεί αιτία για δημιουργία προβλήματος σε αγωγές που έχουν τυχόν εγερθεί μετά την ημερομηνία αυτή ή θα εγερθούν μελλοντικά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε στο όνομα των δημόσιων εταιρειών να μπορεί να περιληφθεί και διαζευκτικά η συντομογραφία των προτεινόμενων λέξεων “δημόσια εταιρεία λίμιτεδ”, που θα αναγράφεται ως “δ. ε. λτδ”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθέτησε την πιο πάνω προτεινόμενη τροπολογία και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

 

1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων