Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 21η Οκτωβρίου 2004 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και εκπρόσωποι επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων, ο πρόεδρος και μέλη του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δικηγόρων.

Υπενθυμίζεται ότι μέρος του πιο πάνω νομοσχεδίου έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή την 21η Δεκεμβρίου 2004, ενώ το υπόλοιπο είχε αφεθεί σε εκκρεμότητα για περαιτέρω μελέτη παράλληλα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Το υπό συζήτηση μέρος του νομοσχεδίου αποσκοπεί στα ακόλουθα:

1. Στην αναδιατύπωση του ορισμού “εισφορέας” και την οριστική διευκρίνιση ως προς το ποιοι από τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα είναι και/ή δικαιούνται να είναι εισφορείς του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

2. Στη διευκρίνιση των όρων και του τρόπου υπολογισμού παροχής συντάξεων και χορηγημάτων σε δικαιούχους του ταμείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη αναδιατύπωση του ορισμού “εισφορέας”, κατά τρόπο ώστε να μην περιλαμβάνει Νομικό Λειτουργό ο οποίος προσλήφθηκε στη Νομική Υπηρεσία μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 1966, συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμών, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη (δικηγορόσημα) που καταβάλλονται από κάθε δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα για οποιαδήποτε εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου και για οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφου σε καθορισμένες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά τέλη που εισπράττονται καταβάλλονται στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων με σκοπό την παροχή συντάξεων και χορηγημάτων σε δικαιούχους δικηγόρους και στις οικογένειές τους.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών αυτών η επιτροπή ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία καθόσον αφορά γενικά στην οικονομική κατάσταση του εν λόγω ταμείου. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά αφορούν τον αριθμό των εν ενεργεία μελών του ταμείου και τον αριθμό των μελών που τώρα συνταξιοδοτούνται από αυτό, καθώς και τον αριθμό των εν δυνάμει υποψηφίων μελών του προς συνταξιοδότηση, το ύψος των ισχυόντων δικηγοροσήμων, καθώς και την εκτιμούμενη βιωσιμότητα του ταμείου σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Από τη μελέτη των υπό αναφορά στοιχείων, καθώς και άλλων απόψεων που τέθηκαν ενώπιόν της, προφορικά ή γραπτά, η επιτροπή διαμόρφωσε την άποψη ότι θα ήταν ορθότερο να είχε προηγηθεί της προτεινόμενης ρύθμισης η διεξαγωγή αναλογιστικής μελέτης για την οικονομική κατάσταση του υπό αναφορά ταμείου και συγκεκριμένα για τη βιωσιμότητά του στο άμεσο μέλλον.

Αναφορικά με την πιο πάνω άποψη της επιτροπής, οι εκπρόσωποι τόσο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όσο και του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικής αναλογιστικής μελέτης και για το σκοπό αυτό ήδη συλλέγονται τα αναγκαία στοιχεία για τη διεξαγωγή της. Ωστόσο, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, επειδή αφενός για την ολοκλήρωση του έργου αυτού απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα και αφετέρου από την τελευταία αναθεώρηση των δικηγοροσήμων παρήλθαν περισσότερο από επτά χρόνια, επιβάλλεται στο παρόν στάδιο να εγκριθεί η προτεινόμενη αναθεώρησή τους, ώστε να διασφαλιστεί στο μεταξύ διάστημα η βιωσιμότητα του ταμείου. Σε αντίθετη περίπτωση και με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το εν λόγω ταμείο να καταστεί στο εγγύς μέλλον μη βιώσιμο, κάτι βέβαια που θα κριθεί τελικά υπό το φως των συμπερασμάτων της αναλογιστικής μελέτης, οπότε και θα επανεξεταστεί το όλο θέμα για τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων.

Οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί αποσκοπούν στην τροποποίηση των ισχυόντων περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που αφορούν στην αναδιατύπωση του ορισμού του “εισφορέα” και στον τρόπο υπολογισμού παροχής συντάξεων και χορηγημάτων.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών αυτών, επισημάνθηκε από την επιτροπή η ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού 17, που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να χορηγηθεί σύνταξη σε εισφορέα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων. Συγκεκριμένα, η επιτροπή έκρινε αναγκαία την προσθήκη σχετικής πρόνοιας με την οποία να διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εισφορέα του ταμείου για παροχή σύνταξης δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που αυτός, κατά το χρόνο της συμπλήρωσης του καθοριζόμενου ορίου ηλικίας, έχει ήδη αποσυρθεί από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις για τα υπό συζήτηση θέματα:

Εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση εκκρεμούντος μέρους του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Αναμένει ότι θα γίνουν όλες οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους των αρμόδιων φορέων για την παρουσίαση, το συντομότερο δυνατό, της κατά κοινή αποδοχή αναγκαίας αναλογιστικής μελέτης, με βάση την οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν όλα τα θέματα που αφορούν το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων. Παράλληλα, η επιτροπή, παρά την άποψή της ότι η μελέτη αυτή θα έπρεπε να είχε προηγηθεί της προτεινόμενης αύξησης των τελών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ότι από την τελευταία αναθεώρηση των δικηγοροσήμων παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα και αφετέρου το ότι απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση τέτοιας μελέτης και ταυτόχρονα μη παραγνωρίζοντας την εκφρασθείσα εκτίμηση ότι δε θεωρείται βέβαιη για το εγγύς μέλλον η βιωσιμότητα του ταμείου, κρίνει ότι στο παρόν στάδιο δικαιολογείται η προτεινόμενη αύξηση των τελών για ενίσχυση του ταμείου. Στη βάση της πιο πάνω θέσης της η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Εισηγείται ομόφωνα την έγκριση των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, αφού επαναδιατυπωθεί το κείμενό τους, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό η αναγκαία πρόνοια για διευκρίνιση ότι το δικαίωμα εισφορέα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων για παροχή σύνταξης δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που αυτός, κατά το χρόνο της συμπλήρωσης του καθοριζόμενου ορίου ηλικίας, έχει ήδη αποσυρθεί από την άσκηση του επαγγέλματός του

2 Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων