Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £27.613.121 και έσοδα ύψους £30.365.000, δηλαδή παρουσιάζει πλεόνασμα £2.751.879, αυξάνοντας έτσι τα αποθέματα της Αρχής για το 2005 στα £30.637.000.

Τα έσοδα της Αρχής, όπως αυτά έχουν προϋπολογιστεί, προέρχονται κυρίως από γενικά δικαιώματα για τη λειτουργία των λιμανιών, όσον αφορά πλοία, εμπορεύματα που εισάγονται, εξάγονται ή είναι υπό διαμετακόμιση, πλοηγικά δικαιώματα, δικαιώματα από τη χρήση γερανών, αποθηκευτικά δικαιώματα και άλλα. Περαιτέρω, στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τρέχουσες δαπάνες συνολικού ύψους £15.611.111, κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού ύψους £8.672.010 και δαπάνες χρηματοδοτήσεως συνολικού ύψους £3.080.000. Σημειώνεται επίσης ότι στον ίδιο προϋπολογισμό προβλέπεται η δημιουργία αριθμού νέων θέσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό, σ’ αυτόν περιλαμβάνεται πρόνοια που αφορά ποσό ύψους £750.000 για την αγορά κινητού γερανού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του λιμανιού της Λάρνακας, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα διενεργηθεί, εφόσον οι δύο γερανογέφυρες που βρίσκονται στο λιμάνι της Λάρνακας μεταφερθούν στο λιμάνι της Λεμεσού έναντι δαπάνης ύψους £450.000.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τις δραστηριότητες της Αρχής, ως ακολούθως:

1. Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει νέες προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής λιμενικής βιομηχανίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσονται οι προσπάθειες της Αρχής για προσέλκυση μεγάλων ξένων εταιρειών για χρήση των κυπριακών λιμανιών.

2. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κυπριακών λιμανιών απαιτείται, βάσει των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, η κατάλληλη υποδομή, όπως η εκβάθυνση, η τοποθέτηση νέων γερανογεφυρών καθώς και άλλου λιμενικού μηχανικού εξοπλισμού, η ανακατασκευή νέων και η γενική επιδιόρθωση των παλιών κρηπιδωμάτων.

3. Στρατηγικός στόχος της Αρχής παραμένει η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών για προσέλκυση νέων πελατών. Προς την κατεύθυνση αυτή, όλες οι υπηρεσίες της Αρχής πρέπει να παρέχονται μέσα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αποτελεσματικά και αποδοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στο διεθνές περιβάλλον.

4. Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και επίτευξης των στόχων της εξυγίανσης των οικονομικών της Αρχής, η υιοθέτηση του συστήματος βάρδιας δε λειτούργησε ικανοποιητικά και, παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Αρχή, δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το σύστημα της βάρδιας υπολειτουργεί και η Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για επίλυση του προβλήματος αυτού. Προς την κατεύθυνση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής προβαίνει σε επαναξιολόγηση του συστήματος βάρδιας, ευελπιστώντας ότι σταδιακά, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων θα καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή τους στο σύστημα βάρδιας για εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση των λιμανιών.

5. Όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες και παρά τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται από την Αρχή, παρατηρείται καθυστέρηση στην κατασκευή της νέας αίθουσας επιβατών στο λιμάνι της Λεμεσού, εξαιτίας γραφειοκρατικών και άλλων καθυστερήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2005.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρ’ όλο που, ως θέμα αρχής, τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, για το ειδικότερο σημείο, που αφορά την αγορά κινητού γερανού και τη μεταφορά των γερανογεφυρών από το λιμάνι Λάρνακας στο λιμάνι Λεμεσού, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 1η Μαρτίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων