Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Ζαχαρίας Κουλίας Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσίας ορισμένων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, γνωστής ως “πόθεν έσχες”, έτσι ώστε να παραταθεί μέχρι τις 15 Απριλίου 2005 η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση περιουσιακών στοιχείων που υποχρεούνται να υποβάλουν οι εν ενεργεία αξιωματούχοι οι οποίοι αναφέρονται στη νομοθεσία αυτή, δηλαδή αυτοί που κατείχαν το αξίωμά τους κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2004, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω νομοθεσία. Επιπρόσθετα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου σκοπείται η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης των μελών των κοινοτικών συμβουλίων τα οποία δεν εκλέγονται, αλλά διορίζονται.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα προθεσμία, η οποία εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου 2005, καθορίστηκε στα πλαίσια μεταβατικής ρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Σημειώνεται επίσης ότι η ανάγκη κατάθεσης της εν λόγω πρότασης νόμου από την επιτροπή προέκυψε κατά τη συζήτηση του όλου θέματος σε συνεδρία της, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και ο πρόεδρος του αρμόδιου, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, συμβουλίου.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού επεξήγησε στην επιτροπή ότι δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των επηρεαζόμενων αξιωματούχων, προέδρων και μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, όσον αφορά τις λεπτομέρειες του τρόπου υποβολής της σχετικής δήλωσης, με αποτέλεσμα αυτοί να μην μπορούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στην εν λόγω υποχρέωσή τους, διαβίβασε την παράκληση του Υπουργού Εσωτερικών προς την επιτροπή για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να δοθεί, κατά το δυνατό, περισσότερος χρόνος προς το σκοπό αυτό.

Παράλληλα, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή τόσο γραπτά όσο και προφορικά ότι τα μέλη της, ο αριθμός των οποίων συνιστά ίσως την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των επηρεαζόμενων αξιωματούχων, δεν είναι σε θέση να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση, επειδή δεν έτυχαν επίσημης ενημέρωσης για όλες τις λεπτομέρειες που έπρεπε να γνωρίζουν για τη νομότυπη, από κάθε άποψη, συμπλήρωση και υποβολή της. Ως εκ τούτου, οι εκπρόσωποι της ΄Ενωσης Κοινοτήτων Κύπρου απηύθυναν έκκληση προς την επιτροπή να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί παράταση τριών μηνών για τον πιο πάνω σκοπό. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν στην επιτροπή την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, τα οποία δεν εκλέγονται αλλά διορίζονται, να απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης, επειδή τα μέλη αυτά σχετίζονται με τις κατεχόμενες κοινότητες.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησαν με την ανάγκη για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη συμμόρφωση όλων των μελών της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Ο πρόεδρος του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δήλωσε στην επιτροπή ότι θεωρεί ικανοποιητικό να δοθεί παράταση ενός μηνός της σχετικής προθεσμίας για σκοπούς συμμόρφωσης των επηρεαζόμενων αξιωματούχων.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών έκρινε σκόπιμη την προτεινόμενη ρύθμιση, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

 

24 Φεβρουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων