Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Μαρία Κυριακού Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μη μέλη της επιτροπής:
Σταύρος Ευαγόρου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 15 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΠΑΗ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΥΒΑΗΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου και το άρθρο 3 του περί Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις Θεμάτων Προσωπικού) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε:

1. να παρασχεθεί το δικαίωμα σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διορίζονται ή να προάγονται σε κενές θέσεις στην υπηρεσία της Αρχής, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας, στις οποίες μόνο πολίτες της Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται,

2. να υποχρεώνονται οι υπάλληλοι της Αρχής να αναφέρουν στη διεύθυνση τη γνώση ή την υποψία τους ότι άλλος υπάλληλος της Αρχής ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς.

Επιπρόσθετα, στους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “διευθυντής”, ώστε αυτή να συνάδει με την ερμηνεία του ίδιου όρου που αναφέρεται στον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων