Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των κανονισμών για τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, για σκοπούς συμμόρφωσής τους με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ανάλογη τροποποίηση έγινε από τη Βουλή πρόσφατα και στο νόμο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής σε κενές θέσεις στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, με την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του εν λόγω συμβουλίου, στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να διορίζονται ή να προάγονται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο εν λόγω συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του, ρύθμιση η οποία θεσπίστηκε και στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, καθώς και σε άλλους νόμους.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της ΕΥΡΩΔΗ κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στους υπό αναφορά κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

21η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων