Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας από την επιτροπή και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να επενεχθούν σε αυτό ορισμένες τροποποιήσεις οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες.

Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαία η παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας θα καταστραφούν οι δηλώσεις ειδικής ρύθμισης φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Διαχείρισης Δηλώσεων Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, και άλλα έγγραφα από τα οποία δύναται να εξακριβωθεί η ταυτότητα του υποκειμένου της δήλωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την εργάσιμη ημέρα που έπεται της λήξης της περιόδου εντός της οποίας επιτρέπεται η υποβολή τέτοιων δηλώσεων οι δηλώσεις και άλλα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να μεταφερθούν, με προσωπική ευθύνη του προέδρου της ειδικής επιτροπής, στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα πρέπει να καταστραφούν στην παρουσία αυτού και δύο άλλων προσώπων, τα οποία θα υποδειχθούν εκ των προτέρων, το αργότερο μέχρι το τέλος της δέκατης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα μεταφοράς τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Δηλώσεων Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, η ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί πρακτικά, αφού ο όγκος των δηλώσεων είναι τέτοιος, που δεν επιτρέπει τη διευθέτηση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, που έχει οριστεί ως η 28η Φεβρουαρίου 2005.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, κρίθηκε ότι δεν είναι πρόσφορο να μεταφερθούν όλα τα σχετικά έγγραφα στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αντίθετα, για λόγους διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των δηλώσεων, κρίθηκε προτιμότερη η παραμονή των δηλώσεων στο χώρο της επιτροπής και η καταστροφή τους επιτόπου.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος ηγέρθη επίσης το ζήτημα της τροποποίησης του νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξασφάλισης επιπρόσθετων αντιγράφων των βεβαιώσεων που δόθηκαν σε όσους προέβησαν σε ειδική διευθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων από την ίδια την ειδική επιτροπή. Συναφώς, επισημάνθηκε ότι στο παρόν στάδιο, η επιτροπή αυτή δεν είναι σε θέση πρακτικά να χορηγεί αντίγραφα των βεβαιώσεων. Για το λόγο αυτό το ειδικό αυτό ζήτημα κρίθηκε σκόπιμο να συζητηθεί περαιτέρω, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ώστε στο διάστημα αυτό και μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπής, δηλαδή μέχρι τέλους Μαρτίου 2005, να εξευρεθεί η πιο σωστή λύση, ώστε ο πολίτης να εξυπηρετηθεί για το ενδεχόμενο απώλειας της χορηγηθείσας βεβαίωσης. Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η επιτροπή θα υποβάλει κατάσταση κατ’ αύξοντα αριθμό με τα αντίστοιχα αμνηστευθέντα ποσά στο Υπουργείο Οικονομικών και τότε θα μπορεί να γίνεται διασταύρωση του αριθμού της βεβαίωσης με τον αντίστοιχο αριθμό της κατάστασης που θα υποβληθεί στο υπουργείο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

24 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων