Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Αθηνά Κυριακίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Χημικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΟΕΒ) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου αναφορικά με τον έλεγχο των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο και σε χαμηλότερες τιμές εφοδιασμό της κυπριακής αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, με τον προτεινόμενο νόμο:

1. παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν αίτησης από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ή αυτεπάγγελτα, να καθορίζει, μειώνει ή αυξάνει τις μέγιστες χονδρικές ή λιανικές τιμές φαρμακευτικών προϊόντων ή τα ανώτατα ποσοστά κέρδους από χονδρική ή λιανική πώληση, καθώς και από την παρασκευή τους,

2. προβλέπονται αναγκαστικά και δυνητικά κριτήρια για τον καθορισμό μέγιστης δυνατής χονδρικής ή λιανικής τιμής, σε σχέση τόσο με τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται στη Δημοκρατία όσο και με φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται,

3. τροποποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται με την αίτηση για τον καθορισμό τιμής στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, ώστε αυτά να περιλαμβάνουν τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό μέγιστης δυνατής χονδρικής ή λιανικής τιμής.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η συμμόρφωση με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης και η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εφαρμόζεται και σε φάρμακα.

Οι κυριότερες διατάξεις του δεύτερου νομοσχεδίου αφορούν, μεταξύ άλλων:

1. τη θέσπιση διατάξεων για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας παράλληλης εισαγωγής,

2. την ισχύ άδειας παράλληλης εισαγωγής,

3. την προστασία και ανάλωση δικαιώματος βιομηχανικής, εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και

4. την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου που αφορούν τη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε αυτές να καλύπτουν και το σύνολο των φαρμάκων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία καθορίζονται οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων αντί του καθορισμού ποσοστού κέρδους, έτσι ώστε να επωφελούνται άμεσα οι ασθενείς με την προμήθεια φθηνότερων φαρμάκων και παράλληλα να μειωθεί το ύψος της σχετικής φαρμακευτικής δαπάνης.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφωνούν με τη φιλοσοφία των πιο πάνω νομοσχεδίων και επισημαίνουν παράλληλα ότι πρέπει να παρέχεται στον Κύπριο ασθενή ποιοτική και ποσοτική επάρκεια φαρμάκων.

Ειδικότερα, εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιμέρους απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων:

1. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου δήλωσαν ότι η προτεινόμενη αλλαγή στο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων είναι μεγάλης διάστασης και αναπόφευκτα θα προκαλέσει κλυδωνισμούς και προβλήματα, με κίνδυνο να προκληθεί περαιτέρω έλλειψη φαρμάκων και αφανισμός των φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως δοθεί παράταση από τρεις σε έξι μήνες για την εφαρμογή του νόμου, έτσι ώστε να παρασχεθεί χρόνος για να διατεθούν τα αποθέματα φαρμακευτικών προϊόντων που βρίσκονται στις αποθήκες, καθώς και εκείνα που αναμένεται να εισαχθούν, αφού έχουν ήδη παραγγελθεί. Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους εκπροσώπους, από το νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων πρέπει να εξαιρεθούν ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα που κοστολογούνται κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν συγκεκριμένες νομικές περιπλοκές που πιθανό να παρουσιαστούν από την εισαγωγή φαρμάκων από την Ελλάδα.

2. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Χημικών Βιομηχανιών Κύπρου επισήμαναν ότι τα φάρμακα που παρέχονται χωρίς συνταγογράφηση πρέπει να μείνουν εκτός ρύθμισης, καθώς και τα φάρμακα με χαμηλή τιμή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθούν οι εξαγωγές.

3. Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου χαιρετίζουν την προσπάθεια για μείωση των τιμών των φαρμάκων που στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική επάρκειά της διάθεσής τους στην αγορά και εισηγούνται να μελετηθεί η εισήγηση για εξαίρεση από το νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων με χαμηλές τιμές.

4. Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου χαιρετίζουν την προσπάθεια μείωσης των τιμών για καλύτερη εξυπηρέτηση του Κύπριου ασθενή, επισημαίνοντας ότι στην παρούσα φάση τα φαρμακεία υπολειτουργούν, ταλαιπωρώντας ασθενείς και φαρμακοποιούς. Οι ίδιοι εκπρόσωποι χαιρετίζουν την προσπάθεια του υπουργείου για συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στη διάθεση των φαρμάκων, προσπάθεια που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη.

5. Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων χαιρετίζουν την εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης των φαρμάκων, αλλά παράλληλα υποστηρίζουν ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση των τιμών των φαρμάκων που διατίθενται σήμερα στην αγορά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί του ενιαίου κειμένου των πιο πάνω νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί τελικά από νομοτεχνική άποψη, κατά τη συζήτηση του όλου θέματος ενώπιον της ολομέλειας.

 

24 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων