Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Tροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η Έφορος Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτό οι δεσμευτικές πρόνοιες της Οδηγίας 73/240/ΕΟΚ για την κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως, εκτός από την ασφάλιση ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, παρά το γεγονός ότι στην ασφαλιστική νομοθεσία δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε απαγορευτικές διατάξεις όσον αφορά την εγκατάσταση μιας ασφαλιστικής επιχείρησης προερχόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε απαραίτητο όπως οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας περιληφθούν στο σχετικό νόμο.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1. Η συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επαγγελματική οργάνωση με τους ίδιους όρους, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν για κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.

2. Η μη παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε εταιρεία που θέλει να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Οδηγίας 73/240/ΕΟΚ και δεν περιέχει οποιεσδήποτε αποκλίσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η άμεσα επηρεαζόμενη οργάνωση, που είναι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, στον οποίο ανήκουν οι πλείστες ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν εργασίες στη Δημοκρατία, δεν έχει οποιαδήποτε άποψη και ως εκ τούτου συνάγεται ότι δεν αντιτίθεται στην ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

22 Φεβρουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων