Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2005 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας και εκπρόσωποι του Ειδικού Ταμείου Διαχείρισης και των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει για το έτος 2005 δαπάνες ύψους £5.182.000 και έσοδα £5.260.320, τα οποία προέρχονται κυρίως από έμμεσους φόρους (τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) ύψους £5.000.000.

Όπως είναι γνωστό, το Ειδικό Ταμείο για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας συστάθηκε το 2003 με βάση ομώνυμη ειδική νομοθεσία. Το Ταμείο αυτό διαχειρίζεται επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται ή συμμετέχουν κυβερνητικοί αρμόδιοι, καθώς και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από την κατάθεση στο ειδικό αυτό ταμείο των εισπράξεων από επιβαλλόμενο τέλος 0,13 σεντ/Khw επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη βάση σχετικής διάταξης νόμου. Το τέλος αυτό άρχισε να εισπράττεται από την 1η Αυγούστου 2003. Το Ειδικό Ταμείο προωθεί κυρίως, μεταξύ άλλων, σχέδια για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί, σύμφωνα με τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, πολιτική της κυβέρνησης δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα. Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, προωθείται επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη στόχων, όπως είναι η δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης, η τήρηση δεσμεύσεων σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και η ασφάλεια εφοδιασμού. Μέσα στα πλαίσια αυτά υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο δράσης για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την περίοδο 2002-2010.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, το σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 2002-2010 περιλαμβάνει εθνικούς ενδεικτικούς στόχους σχετικά με τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην κυπριακή οικονομία ως ακολούθως:

1. Αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από 4,5%, που ήταν το 1995, σε 9% μέχρι το έτος 2010.

2. αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να καλύψει το 6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού το έτος 2010, από σχεδόν μηδενική βάση που ήταν το 1997.

Όπως ανέφεραν συμπληρωματικά οι ίδιοι αρμόδιοι, οι πιο πάνω στόχοι τέθηκαν μετά από μελέτες για το δυναμικό των διαφόρων μορφών ΑΠΕ στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα και τις υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από αυτή.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών (διαχείριση της ζήτησης), η οποία μεταξύ άλλων προνοεί για την υιοθέτηση στόχων για την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (η οποία θα επιμετρείται με βάση μεθοδολογία που βρίσκεται σε διαμόρφωση). Η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των ΑΠΕ, που άρχισε το Φεβρουάριο του 2004, εντάσσεται στα μέτρα που παίρνει η Κύπρος για τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τις πιο πάνω Οδηγίες.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, ενημερώνοντας την επιτροπή για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και για το στάδιο αξιολόγησης του κάθε τύπου αίτησης, δήλωσαν ότι από το σύνολο των εννιακόσιων πενήντα δύο αιτήσεων εγκρίθηκαν διακόσιες εξήντα πέντε αιτήσεις. Οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης, καθότι πρόκειται περί περίπλοκων διαδικασιών, οι οποίες δεν επιτρέπουν προς το παρόν την άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα. Συναφώς, ανέφεραν ότι αξιολογείται ένας αριθμός περίπου εκατόν αιτήσεων το μήνα και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μη σημειωθούν λάθη στην όλη διαδικασία αλλά και στην αξιολόγηση.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και σε παρατηρήσεις μελών της επιτροπής ότι το όλο σύστημα, από την ώρα υποβολής της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και χρονοβόρο, οι αρμόδιοι συμφώνησαν ότι απαιτείται η απλοποίηση της όλης διαδικασίας, όπως επίσης και η ενημέρωση του κοινού για τα ωφελήματα που μπορεί να αποκομίσει από τα διάφορα σχέδια, καθώς και η εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε αυτά. Συναφώς, οι ίδιοι αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς για την ύπαρξη σκοπιμοτήτων οι οποίες υπαγορεύουν την καθυστέρηση στην αξιολόγηση αιτήσεων με στόχο τη συσσώρευση ταμειακών αποθεμάτων.

Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα διάφορα σχέδια που προωθούνται με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αρμόδιοι ανέφεραν ενημερωτικά ότι προωθείται συγκεκριμένη ευρωπαϊκή Οδηγία για θερμομόνωση των κατοικιών και η καθιέρωση προτύπων σε σχέση με τη μονάδα θέρμανσης και όχι με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θέρμανση. Περαιτέρω, προωθείται η εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, ώστε κατά την αγορά ακινήτου να είναι δυνατό κάποιος να γνωρίζει εκ των προτέρων πόση ενέργεια θα καταναλώνεται στη συγκεκριμένη οικοδομή. Η προώθηση της Οδηγίας αυτής με χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2005 γίνεται με την ταξινόμηση των κτιρίων σε κατηγορίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του πιο πάνω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το υπό αναφορά Ειδικό Ταμείο στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών Οδηγιών για συνεισφορά στην παραγωγή συνολικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό μέχρι 9% μέχρι το έτος 2010. Ταυτόχρονα όμως, η επιτροπή τονίζει την ανάγκη να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι δραστηριότητες του Ταμείου και να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τα υπάρχοντα σχέδια και τις δυνατότητες που του παρέχονται, ώστε να τα εκμεταλλευθεί και να συμβάλει μέσω της εφαρμογής τους στην προσπάθεια συνολικής εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

15 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων