Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το έτος 2005 προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους £320.772.758, οι οποίες κατανέμονται, μεταξύ άλλων, σε αποδοχές προσωπικού ύψους £53.352.779, σε λειτουργικές δαπάνες ύψους £137.142.978 και σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους £106.955.313. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται σε £253.187.000 και θα προέλθουν κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Στον προϋπολογισμό της Αρχής περιλαμβάνεται επίσης η πρόνοια για δημιουργία μιας νέας θέσης Ανώτερου Λειτουργού-Βοηθού Διευθυντή (Νομικές Υπηρεσίες).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους αρμοδίους, στο σκέλος των δαπανών έχει ενσωματωθεί ο προϋπολογισμός της Μονάδας Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2005, συνολικού ύψους £1.319.688, ο οποίος παρουσιάζεται ως ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της Αρχής, η οποία συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, ο λόγος που επέβαλε την ενσωμάτωση των δύο προϋπολογισμών συνίσταται στο ότι οι πλείστες δαπάνες για τη λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς καλύπτονται από την Αρχή. Η τελευταία θέτει στη διάθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης, των υποστατικών του και του προσωπικού, το οποίο προέρχεται από το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής και υπάγεται στο Διαχειριστή μόνο όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η Μονάδα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς συστάθηκε μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης και στόχο έχει την εφαρμογή των κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται επίσης ότι στις λειτουργικές δαπάνες της Αρχής περιλήφθηκε για το έτος 2005 κονδύλι ύψους £750.000 για σκοπούς κάλυψης των τελών που πληρώνονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τους βασικούς στόχους και τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής, καθώς επίσης και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ανέφερε ενημερωτικά ενώπιον της επιτροπής ότι οι κυριότεροι στόχοι της Αρχής, όπως εμφαίνονται στον προϋπολογισμό του 2005, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η συνέχιση του απαραίτητου αναπτυξιακού προγράμματος και του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται με επάρκεια η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

2. Η εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/54 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 και των σχετικών κανονισμών του.

3. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την παράλληλη εφαρμογή μιας εμπορικά πιο πελατοκεντρικής πολιτικής.

4. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ίδρυση αιολικού πάρκου στην περιοχή του Κούρρη.

5. Η ενημέρωση για την ορθολογιστική χρήση του ηλεκτρισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

6. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων μέσα από την αναδιοργάνωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας της Αρχής, σ’ ένα νέο διαμορφούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν στα £107 εκατομ. το 2005, σε σύγκριση με £143 εκατομ. το 2004, αφορούν δε αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής τα οποία στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής και στην αύξηση της δυναμικότητας, στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς και στη μηχανογράφηση. Περαιτέρω, βάσει του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 2003-2012 της Αρχής, η επέκταση του συστήματος παραγωγής συνεχίζεται με την κατασκευή της τρίτης και τέταρτης μονάδας της δεύτερης φάσης του Βασιλικού.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τους αρμοδίους, στο υπό αναφορά αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΗΚ για τη δεκαετία 2003-2012 αναμένεται επιπρόσθετα να συμπεριληφθεί και οποιαδήποτε επένδυση αναφορικά με το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου στην Κύπρο, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί με διαγωνισμό ΒΟΤ μέχρι το έτος 2009. Όπως είναι αναμενόμενο, η ΑΗΚ, για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα, καταφεύγει σε μακροχρόνιο δανεισμό τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και με άλλους αξιόπιστους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Οι ίδιοι αρμόδιοι φορείς δήλωσαν επίσης ότι στα πλαίσια της προώθησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και προς αποφυγή της ρύπανσης, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και με στόχο την ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν ότι μέχρι το 2010 ποσοστό 6% της ολικής κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Αρχή προχωρεί στην ίδρυση του πρώτου αιολικού πάρκου στην περιοχή Κούρρη με ολικό κόστος £5 εκατομ., το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005», για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την Αρχή όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες και στον κατάλληλο προγραμματισμό, έτσι που να παρασχεθεί σ’ αυτήν έγκαιρα η δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης του φυσικού αερίου, σε αντικατάσταση του ντίζελ που είναι ένα πολύ πιο δαπανηρό καύσιμο.

 

15 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων