Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ, που, ας σημειωθεί, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ για το 2005 και προβλέπει δαπάνες ύψους £827.781 και έσοδα ύψους £905.000. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της ΡΑΕΚ προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών αδειών σε επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, με βάση τη σχετική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, και, ως εκ τούτου, δεν επιβαρύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο κρατικός προϋπολογισμός. Αντίθετα, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ περιλαμβάνεται πρόνοια για καταβολή της πρώτης δόσης, ποσού ύψους £100.000, για εξόφληση της κρατικής χορηγίας που καταβλήθηκε από την κυβέρνηση προς το Γραφείο της ΡΑΕΚ εντός του 2004 και που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των £450.000. Στον ίδιο προϋπολογισμό γίνεται επίσης πρόνοια για δημιουργία πέντε οργανικών θέσεων συνολικά, με τις οποίες συμφώνησε και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι οποίες θεωρούνται οι ελάχιστες για έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ίδρυση της ΡΑΕΚ πηγάζει από τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως βασικό σκοπό την επίβλεψη της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, όπως ο ηλεκτρισμός και το φυσικό αέριο, σε ένα νέο απελευθερωμένο περιβάλλον, χωρίς μονοπώλια, καθώς η παραγωγή και η προμήθεια ηλεκτρισμού έπαυσαν να αποτελούν μονοπωλιακές δραστηριότητες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Μαΐου 2004.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, η Αρχή, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού, την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και την προαγωγή της ανάπτυξης μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε επιχείρηση ενδιαφέρεται να παραγάγει και να πωλήσει ηλεκτρισμό, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕΚ και να πάρει τη σχετική άδεια, εφόσον πληρεί τα καθορισμένα κριτήρια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εταιρείες αυτές που είναι κάτοχοι τέτοιων αδειών δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και, παρ’ όλο που τα δίκτυα αυτά παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΑΗΚ, έχει διοριστεί διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΑΗΚ, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των χρηστών του δικτύου.

Συναφώς, επισημαίνεται από τους αρμοδίους ότι μια από τις άμεσες προτεραιότητες της ΡΑΕΚ ήταν το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, που έχει ήδη επέλθει, με αποτέλεσμα από την 1η Μαΐου 2004 η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να έχει ελευθεροποιηθεί κατά 35%, αναμένεται δε στα επόμενα χρόνια η αγορά να ελευθεροποιηθεί εξ ολοκλήρου, με απώτερο στόχο όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να επιλέγουν τον πιο φθηνό προμηθευτή.

Ειδικότερα, η ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Ενθάρρυνση και διευκόλυνση του ανταγωνισμού, με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών.

2. Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και εξέταση τυχόν παραπόνων.

3. Διασφάλιση της επάρκειας σε ηλεκτρισμό για ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και αναγκών.

4. Προστασία του περιβάλλοντος.

5. Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

6. Ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.

7. Καθορισμός και επιβολή επιπέδων ποιότητας για τους κατόχους αδειών παραγωγής και πώλησης ενέργειας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ έχει τις ίδιες εξουσίες τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο, η έλευση του οποίου προγραμματίζεται το 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005», για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων