Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ντίνος Χατζηνικόλα

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2005, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους £205.813.388 και έσοδα συνολικού ύψους £217.450.000. Οι κυριότερες πηγές εσόδων της Αρχής προέρχονται από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ύψους £214.890.000 και από τέλη διασύνδεσης ύψους £2.560.000. Στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, συνολικές αποδοχές προσωπικού ύψους £65.797.688, τρέχουσες δαπάνες ύψους £59.765.000 και κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους £68.546.700. Στον ίδιο προϋπολογισμό δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ για τους κυριότερους στόχους και τα προγράμματα της Αρχής ως ακολούθως:

1. Το έτος 2005 αποτελεί σταθμό πρόκλησης για την Αρχή, ιδιαίτερα μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οπότε ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες έχει αυξηθεί.

2. Η ΑΤΗΚ καταβάλλει έντονες προσπάθειες να διατηρήσει τη θέση της στον ανταγωνισμό και συνάμα να παραμείνει σημαντικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

3. Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2005 στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της σε όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στον εκσυγχρονισμό.

4. Ο προϋπολογισμός ανάπτυξης για κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2005 έχει ετοιμαστεί μέσα στα πλαίσια του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΤΗΚ, πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της Αρχής σε όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης η βελτίωση της παραγωγικότητάς της μέσω έργων εκσυγχρονισμού και συνεχούς προσαρμογής της σε συνθήκες ανταγωνισμού.

5. Με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεχίζεται η ταχύρρυθμη επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την ικανοποίηση της ζήτησης στη σταθερή τηλεφωνία, στην κινητή τηλεφωνία, στη μεταφορά δεδομένων και στην προσφορά νέων υπηρεσιών και διευκολύνσεων, με έμφαση στις ευρυφασματικές υπηρεσίες. Βασικός στόχος της Αρχής παραμένει η ικανοποίηση των πελατών της στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή οι στρατηγικοί στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού ανάπτυξης για το 2005 είναι κυρίως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

α. Η ενδυνάμωση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού κόμβου και η περαιτέρω προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

β. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παραγωγικότητας των έμψυχων και άψυχων πόρων της Αρχής μέσω στρατηγικών έργων.

γ. Η συμμετοχή της Κύπρου στην υπό εξέλιξη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

          δ. Η εισαγωγή υπερσύγχρονου συστήματος κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς.

6. Η συνέχιση της επέκτασης και της αναβάθμισης της υποδομής της ΑΤΗΚ περιλαμβάνει τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας κ.ά.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε ότι από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα φαίνεται ότι η Αρχή διαθέτει τα ικανά στελέχη και τα εφόδια για να παραμείνει ψηλά στο διεθνή τηλεπικοινωνιακό χώρο με ευοίωνες προοπτικές.

Τέλος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε ότι ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός της Αρχής αποτελεί ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του αναπτυξιακού εργατικού δυναμικού που διαθέτει η Αρχή. Ως εκ τούτου, για να μην επηρεαστεί αρνητικά η υλοποίηση του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2005, πρέπει, κατέληξε, να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά, ανάμεσα σ’ άλλα, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, όπως είναι η παροχή ευελιξίας για αντιμετώπιση του εντεινόμενου ανταγωνισμού, η ρύθμιση του νόμιμου πλαισίου λειτουργίας της Αρχής και η προσαρμογή της στην αναθεωρημένη στρατηγική της.

Ειδικότερα, για το θέμα του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αρχής προς το κοινό, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι αναμένεται να υπάρξει μείωση υπό το φως και της σχετικής έγκρισης που παραχωρήθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ως εκ τούτου, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή νέα τέλη αναϊσορρόπησης, που θα επιφέρουν μείωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Αρχής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005», για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων