Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Θάσος Μιχαηλίδης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2003, ώστε να μεταφερθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό ύψους 2,3% πάνω στο ετήσιο συνολικό ποσό των βασικών συντάξεων γήρατος, χηρείας και ανικανότητας, για κάλυψη της δαπάνης που συνεπάγεται η αύξηση του κατώτατου ποσού σύνταξης από 70% σε 85% της πλήρους βασικής σύνταξης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, δήλωσε τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε ότι το ύψος του υπό αναφορά ποσοστού συμφωνήθηκε με τη Γενική Ελεγκτή της Δημοκρατίας και το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2003.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το υπουργείο του, στην προσπάθειά του να εφαρμόσει δημοσιονομική περισυλλογή, ενέκρινε αρχικά ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό ύψους 1,8% και το επιπλέον ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό ύψους 0,5% θα καταβαλλόταν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εκ των υστέρων όμως, όπως δήλωσε ο ίδιος, διαπιστώθηκε ότι η απόφαση αυτή προσέκρουε σε νομοθετική ρύθμιση, γι’ αυτό και το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη συγκατάθεσή του όπως ολόκληρο το ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό ύψους 2,3% μεταφερθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

8 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων