Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε κοινή συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του ΟΓΑ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τη γεωργική ασφάλιση, έτσι ώστε, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, για οποιαδήποτε αιτία, είτε του προέδρου είτε του προέδρου και του αντιπροέδρου του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, να μπορεί ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να διορίζει άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού αυτού ως προεδρεύοντα του συμβουλίου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 13(5) του βασικού νόμου για τη γεωργική ασφάλιση, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, έτσι ώστε υπάλληλος του Οργανισμού ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο πρόσωπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο συμβούλιο, δίνοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

8 Φεβρουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων