Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £6.000.000, που συνήψε το ΡΙΚ με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού του ΡΙΚ και θα φέρει τόκο 0,5%, πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 5,5%. Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου έχει καθοριστεί σε δέκα ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση θα είναι αποπληρωτέα την 31η Δεκεμβρίου 2007 και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε ότι η προσφυγή του ιδρύματος σε δανεισμό κρίθηκε αναγκαία και εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σύγκλισης, καθώς και της πολιτικής του ιδρύματος για περαιτέρω μείωση των δαπανών, αλλά και για παράλληλη αύξηση των εσόδων του ΡΙΚ. Περαιτέρω, κατέληξε, ο εν λόγω δανεισμός γίνεται κατόπιν προσφορών, επιτυγχάνοντας έτσι τους πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Ο βουλευτής μέλος της επιτροπής κ. Σταύρος Ευαγόρου παρατήρησε συναφώς ότι πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τον εκ των προτέρων καθορισμό της ισοτιμίας, σε περίπτωση που η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε ευρώ, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα αρχίσει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου τάσσεται κατά της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας. Καταθέτοντας τη θέση του ενώπιον της επιτροπής, ο ίδιος βουλευτής ανέφερε ότι η ανάγκη προσφυγής του ΡΙΚ σε δανεισμό προέκυψε λόγω της μείωσης της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς αυτό, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών στατιστικών της κυβέρνησης.

 

1η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων