Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και μέλη της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2005, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους £768.000 και έξοδα ύψους £733.985.

Τα έσοδα προέρχονται από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της ισχύουσας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νομοθεσίας.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Αναφερόμενος στο τεράστιο και πολύπλευρο έργο που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης καλείται να διεκπεραιώσει, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της Αρχής, είχαν περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό τέσσερις νέες θέσεις Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης και τρεις νέες θέσεις Γραφέα, οι οποίες όμως έχουν απαλειφθεί, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ληφθεί σε μία κρίσιμη περίοδο κατά την οποία το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει η Αρχή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, πολύπλοκο και επίπονο, λόγω και των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της. Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί εξήντα πέντε ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι υπάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής, και αναμένεται ότι κατά το τρέχον έτος θα τεθούν σε λειτουργία δύο νέοι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί παγκύπριας εμβέλειας και θα χορηγηθούν άδειες σε τέσσερις νέους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

2. Το εποπτικό έργο της Αρχής έχει επιβαρυνθεί με την πρόσφατη συμπερίληψη στις αρμοδιότητές της της εποπτείας των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ενώ η λειτουργία ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, η οποία θα επέλθει έπειτα από σχετική τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που μελετάται από ειδική τεχνοκρατική επιτροπή, θα υπάγεται στον έλεγχο της Αρχής.

3. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητη Αρχή και μέσα στα πλαίσια της ανεξαρτησίας της, η οποία κατοχυρώνεται από τον ίδιο το νόμο που διέπει τη λειτουργία της, αυτοσυντηρείται οικονομικά, χωρίς να επηρεάζει καθόλου τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα, θέση της Αρχής είναι ότι, με βάση το θεσμικό της πλαίσιο και τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες και συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαφοροποιείται από άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, υποστήριξε τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός της Αρχής είναι πλεονασματικός, μέρος του πλεονάσματος να επιστρέφεται στους σταθμούς για παραγωγή ποιοτικών προγραμμάτων και η Αρχή να κατακρατεί ένα ποσό ασφαλείας.

2. Τα έσοδα της Αρχής που προέρχονται κυρίως από τα τέλη, τα οποία επιβάλλει η Αρχή στους σταθμούς, ενδεχομένως να προκαλούν προβλήματα στην ευρωστία των σταθμών.

3. Να καταβάλλεται αντιμισθία στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης για το έργο που επιτελούν.

4. Να αυξηθεί ο αριθμός των λειτουργών της Αρχής, για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της.

5. Να απασχολήσει τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το θέμα της βιωσιμότητας των σταθμών και κατά πόσο αυτή επηρεάζει την ποιότητα των προγραμμάτων.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, η οποία θεσπίστηκε με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, θα πρέπει να ενισχυθεί και αναμένει ότι στο μέλλον θα υπάρξει συνεργασία με την Αρχή για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου δήλωσε πως η κοινοβουλευτική της ομάδα θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή απευθύνει έκκληση στο αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει ξανά το θέμα της συμπερίληψης στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό των πιο πάνω αναφερόμενων νέων θέσεων που είχαν προταθεί από την Αρχή, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που καλείται σήμερα να εκπληρώσει.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή καλεί την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να μελετήσει το αίτημα που υποβλήθηκε στην επιτροπή από τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης για καταβολή αντιμισθίας στα μέλη της για το έργο που επιτελούν.

 

1η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων