Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Χατζηγεωργίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 11 Νοεμβρίου 2004 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων και των εισαγωγέων πυροτεχνημάτων.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν και αναθεωρηθούν ορισμένες πεπαλαιωμένες διατάξεις του.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών.

Σύμφωνα με το διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και το γραπτό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό προνοεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διευκρινίζεται πλήρως ότι οι άδειες που παραχωρούνται από τον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών δύναται να παραχωρούνται υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

2. Διαφοροποιείται η άδεια εισαγωγής εκρηκτικών υλών, έτσι ώστε να ισχύει για μία μόνο εισαγωγή καθορισμένου χρόνου και όχι για απεριόριστες εισαγωγές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, προκειμένου να συνάδει με την έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Διαγράφεται από τη βασική νομοθεσία η εξαίρεση που αφορά την ελεύθερη μεταφορά πυροτεχνημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος από τον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών.

4. Αυξάνεται η επιτρεπόμενη ποσότητα κατοχής σκοπευτικών και κυνηγετικών φυσιγγίων από αδειούχους κατόχους αντίστοιχων όπλων, για να διευκολύνονται στη διεξαγωγή του σχετικού αθλήματος.

5. Ρυθμίζεται η πώληση και η χρήση των φυσιγγίων εργαλείων, έτσι ώστε να μην απαιτείται άδεια αποθήκευσης, πώλησης, μεταφοράς ή χρήσης, όταν αυτά κατέχονται από μεταπωλητές ή τελικούς χρήστες σε μικρές ποσότητες.

6. Καθορίζεται ο χειρισμός των “πρώτων υλών”, όταν αυτές θα χρησιμοποιηθούν για κατασκευή εκρηκτικών υλών.

7. Εισάγονται διατάξεις που επιτρέπουν στον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών να καθορίζει τις συνθήκες αδειοδότησης και χρήσης των πυροτεχνημάτων.

Αναφορικά με τους προτεινόμενους κανονισμούς, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων δήλωσε ότι αυτοί προνοούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό διαδικασιών για εξασφάλιση αδειών εισαγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, όπως αυτές ρυθμίζονται σε νομοθεσίες που υιοθετήθηκαν λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Τον τρόπο αποθήκευσης και πώλησης πυροτεχνημάτων.

3. Την εξουσία του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών να διακρίνει τις εκρηκτικές ύλες σε υψηλής ή χαμηλής εκρηκτικότητας.

4. Τις υποχρεώσεις των κατόχων πλαστικών εκρηκτικών υλών, καθώς και τις εξουσίες του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών κατά τη μεταβατική περίοδο των τριών ετών που επιτρέπεται η χρήση των υλών αυτών που δεν πληρούν τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

5. Τις διαδικασίες ανάκλησης, τροποποίησης και τερματισμού αδειών ή εγκρίσεων από τον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών.

6. Την αναθεώρηση του δεύτερου πίνακα που αφορά τα τέλη των αιτήσεων για παραχώρηση των σχετικών αδειών. Ουσιαστική διαφοροποίηση με αυξητική τάση, σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται στα τέλη για χρήση εκρηκτικών υλών (εκρήξεις), όπως και για εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα (βεγγαλικά) λόγω του αυξημένου κόστους της εξέτασης των εν λόγω αδειών, καθώς και για λόγους αποθάρρυνσης της χρήσης των πυροτεχνημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και Σφαιριδίων εισηγήθηκε την αύξηση της επιτρεπόμενης ποσότητας κατοχής φυσιγγίων ετησίως, θέση με την οποία συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι των Εισαγωγέων Πυροτεχνημάτων εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη αύξηση των τελών έκδοσης αδειών που αφορούν τα πυροτεχνήματα δηλώνοντας ότι η έγκριση του εν λόγω κανονισμού θα επιφέρει μείωση στη ζήτηση των πυροτεχνημάτων και θα καταστήσει τις εισαγωγές αυτών ασύμφορες.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προτεινόμενων νομοθετημάτων και αφού ακούστηκαν οι απόψεις όλων των πλευρών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων συμφώνησε και εισηγήθηκε την, υπό προϋποθέσεις, αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού φυσιγγίων από χίλιες σφαίρες σε πέντε χιλιάδες σφαίρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την πιο πάνω εισήγηση του διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και επιπρόσθετα να επιφέρει κάποιες τροπολογίες στον προτεινόμενο νόμο. Παράλληλα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τη μείωση ορισμένων τελών που αναφέρονται στον πίνακα των προτεινόμενων κανονισμών και αφορούν τα τέλη αιτήσεων για έκδοση σχετικών αδειών, θεωρώντας αυτά υπερβολικά αυξημένα. Συγκεκριμένα, τα τέλη αυτά αφορούν την αίτηση για παραχώρηση άδειας αγοράς, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών ή πρώτων υλών υψηλής εκρηκτικότητας, την αίτηση για παραχώρηση άδειας μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών ή πρώτων υλών χαμηλής εκρηκτικότητας, καθώς και την αίτηση για παραχώρηση άδειας αγοράς, μεταφοράς και χρήσης πυροτεχνημάτων που καθορίζονται ως εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας, τα οποία προτείνεται να μειωθούν από £100, £75 και £250, σε £60, £60 και £160, αντίστοιχα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε τα προτεινόμενα κείμενα σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005», αντίστοιχα.

 

31η Ιανουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων