Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την   31η   Ιανουαρίου 2005.

Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £11.961.165 και έσοδα ύψους £10.821.000. Τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από κυβερνητική χορηγία για υλοποίηση σχεδίων για στέγαση χαμηλά αμειβομένων, ύψους £5.600.000, και από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών/ διαμερισμάτων/οικοπέδων, ύψους £4.506.000.

Ενημερώνοντας την επιτροπή σχετικά με το έργο που επιτελείται, ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε ότι η μείωση των εσόδων, που για το 2004 είναι £9.977.512, αντί £12.976.500, όπως είχε αρχικά υπολογισθεί, οφείλεται κυρίως στη μη έναρξη ορισμένων σχεδίων εντός του 2004 και στην απόφαση του οργανισμού να μη χρηματοδοτήσει τα δάνεια των αγοραστών του σχεδίου στέγασης χαμηλά αμειβομένων. Μειώθηκε επίσης η κυβερνητική χορηγία για το ίδιο σχέδιο από £5.200.000 σε £4.490.000. Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού την 1η Ιανουαρίου 2004, καθώς και τα έσοδα και τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του 2004, ο οργανισμός θα συμπληρώσει τη χρήση του 2004 με ταμειακό πλεόνασμα £3.826.049.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός διαλαμβάνει για το 2005 την προώθηση οικιστικού προγράμματος οκτακοσίων εβδομήντα πέντε μονάδων (κατοικιών, διαμερισμάτων, οικοπέδων, καταστημάτων), το οποίο αναλύεται σε πεντακόσια έξι υπό εκτέλεση έργα και σε τριακόσια εξήντα εννέα νέα έργα εντός του 2004 και 2005.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά την πώληση κατοικιών και οικοπέδων, οι τιμές καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ τα σχέδια και ο τρόπος διάθεσης των κατοικιών και των οικοπέδων λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  1. Τη στέγαση των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικά τάξεων, δηλαδή τη διάθεση κατοικιών και οικοπέδων σε τιμές και όρους που να είναι προσιτοί στις τάξεις αυτές.

  2. Το πραγματικό κόστος για δημιουργία των οικιστικών σχεδίων (κόστος γης, κόστος ανέγερσης κατοικιών, υποδομές, διοικητικά, κόστος χρηματοδοτήσεως).

  3. Τη δημιουργία αποθεματικού, για το οποίο, πέρα από το πιο πάνω κόστος, επιβάλλεται ένα μικρό ποσοστό κέρδους, που, σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμο, δεν πρέπει να ξεπερνά το 15%. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, κυμαίνεται μεταξύ 4% και 10%.

Η επιλογή των οικογενειών ή προσώπων στα οποία διατίθεται κατοικία ή οικόπεδο γίνεται από επιτροπή του συμβουλίου, σύμφωνα με κριτήρια επιλογής που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα οποία διαλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ότι το εισόδημα των δύο συζύγων δεν πρέπει να ξεπερνά τις £18.000 το χρόνο, ότι θα πρέπει να είναι αγοραστές κατοικίας ή οικοπέδου για πρώτη φορά, ότι δεν πρέπει να διαθέτουν άλλη αξιόλογη περιουσία και να έχουν δυνατότητα αποπληρωμής.

Όσον αφορά τους όρους διάθεσης, για τα οικόπεδα απαιτείται προκαταβολή σε ποσοστό 20-25% της τιμής πωλήσεως με την υπογραφή του πωλητήριου εγγράφου και εξόφληση του υπολοίπου μέσα σε περίοδο μέχρι δώδεκα χρόνων. Για τις κατοικίες απαιτείται προκαταβολή γύρω στο 20%-25% με την υπογραφή του συμβολαίου και το υπόλοιπο εξοφλείται είτε με την παράδοση ή με την τιτλοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της όλης συζήτησης τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη τα μεγάλα έργα του οργανισμού να επεκταθούν σε όλες τις επαρχίες και να μην αφήνεται τελευταία ή έξω από τα προγράμματα του οργανισμού η επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, η οποία φαίνεται να υστερεί. Ταυτόχρονα, ηγέρθη το θέμα της ανάγκης κάλυψης των στεγαστικών αναγκών ατόμων τα οποία είναι μονήρη. Περαιτέρω, ηγέρθη το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση αδειών οικοδομής για σκοπούς ταχύτερης διεκπεραίωσης των διάφορων σχεδίων του οργανισμού και ο πρόεδρος δήλωσε ότι πράγματι υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την υλοποίηση των διάφορων σχεδίων. Για το λόγο αυτό η επιτροπή κάλεσε τους αρμοδίους του οργανισμού να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, ώστε να εξευρεθεί λύση, με στόχο πάντα την πλήρη υλοποίηση των προϋπολογισμών του οργανισμού.

Τέλος, ο πρόεδρος του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για την υποχρέωση καταβολής από τον ΚΟΑΓ φόρου εισοδήματος με συντελεστή προς 25%, παρά την περί του αντιθέτου απόφαση του Εφόρου Δημόσιων Ενισχύσεων. Όπως σχετικά ανέφερε, ο έφορος ενέκρινε τη σχετική απαλλαγή του ΚΟΑΓ από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πλεονασμάτων του, το Υπουργείο Οικονομικών όμως έφερε ένσταση. Σε τελευταία ανάλυση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΑΓ, η καταβολή φόρου εισοδήματος με τον εν λόγω συντελεστή στερεί τον οργανισμό από τα αναγκαία κεφάλαια προς επίτευξη του κοινωφελούς του έργου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ανέλαβε να μελετήσει περαιτέρω τα ζητήματα που ηγέρθησαν και αφορούν την καθυστέρηση στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και το θέμα της καταβολής φόρου εισοδήματος από τον οργανισμό επί των χρεογράφων, αφού στο μεταξύ κατατεθούν ενώπιόν της περισσότερες διευκρινιστικές λεπτομέρειες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του βουλευτή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το 2005, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων