Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Ντίνος Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ελένη Μαύρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2004 και στις 24 Ιανουαρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου (Κεφ. 239).

Σκοπός των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου νόμων που προτείνονται είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων ομότιτλων βασικών νομοθεσιών, έτσι ώστε, υπό το φως της προτεινόμενης με τον πρώτο νόμο που προτείνεται κατάργησης των επαρχιακών συμβουλίων να αντικατασταθεί σ’ αυτές η αναφορά “Επαρχιακό Συμβούλιο” με τη λέξη “Έπαρχος”. Επιπρόσθετα, με τον τέταρτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που διέπει την πώληση οινοπνευματωδών ποτών, έτσι ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να μπορεί να ρυθμίζει τις ώρες λειτουργίας συγκεκριμένων αδειούχων υποστατικών, καθώς επίσης και η κατάργηση της πρόνοιας με βάση την οποία εισπράττονται διαφορετικά τέλη και δικαιώματα από τους δήμους, έτσι ώστε το ύψος τους να είναι ομοιόμορφο σε όλους τους δήμους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών που παρευρέθηκαν στην επιτροπή δήλωσαν πως η προτεινόμενη κατάργηση του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου κρίθηκε αναγκαία λόγω του ότι οι πρόνοιές του που αφορούν τη σύσταση των επαρχιακών συμβουλίων είναι αναχρονιστικές και ανεφάρμοστες. Υπό το φως της προωθούμενης κατάργησης του νόμου αυτού, καθίσταται, όπως δήλωσαν, αναγκαία η τροποποίηση του περί Αιγών Νόμου, του περί Χωριτικών Υποχρεώσεων Νόμου και του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, στους οποίους υπάρχει αναφορά στα επαρχιακά συμβούλια.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την προτεινόμενη κατάργηση των επαρχιακών συμβουλίων με τις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις στις υπό αναφορά πιο πάνω άλλες τρεις νομοθεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί την κατάργηση του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου, καθώς και τις συναφείς με αυτήν τροποποιήσεις που προτείνονται με τους νόμους στα πιο πάνω αναφερόμενα νομοσχέδια. Όσον δε αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και οι οποίες δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη πιο πάνω κατάργηση του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου, η επιτροπή αποφάσισε αυτές να παραμείνουν σε εκκρεμότητα, για να τις μελετήσει ενδελεχέστερα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους με βάση τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Καταργήσεως του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου Νόμος του 2005», «Ο περί Αιγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005», «Ο περί Χωριτικών Υποχρεώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

31η Ιανουαρίου 2005

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Καταργήσεως του περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμου Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.299.2004)

2.

Ο περί Αιγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.300.2004)

3.

Ο περί Χωριτικών Υποχρεώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.301.2004)

4.

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.302.2004)

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων