Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2004 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2004, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους £57.030, που προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία, και συνολικές δαπάνες ύψους £45.700, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο την αγορά υπηρεσιών από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ για την ετοιμασία νομικών εγγράφων των προϋπολογισμών του 2004 και 2005 και του προγράμματος αγοράς πετρελαιοειδών, βάσει του οποίου υπολογίστηκε και η συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ προς τον ΚΟΔΑΠ.

Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό υπάρχουν πρόνοιες για τη δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή, καθώς και θέσεων του ελάχιστου αριθμού προσωπικού για την άμεση λειτουργία του ΚΟΔΑΠ, δηλαδή ενός Λογιστικού Λειτουργού και ενός Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Σκοπός της ίδρυσης του ΚΟΔΑΠ, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό υπόμνημα που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό, είναι η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο αρμόδιος υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων. Η τήρηση των ελάχιστων αποθεμάτων απορρέει από την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 414/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου από τα κράτη μέλη της Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα ελάχιστα αποθέματα πετρελαιοειδών που πρέπει να τηρούνται πρέπει να ισοδυναμούν με κατανάλωση ενενήντα ημερών. Στην περίπτωση της Κύπρου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στις εξήντα ημέρες και από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα ανέλθει στις ενενήντα ημέρες. Πρόθεση του ΚΟΔΑΠ είναι όπως αποκτήσει και διατηρεί στην Κύπρο, όπως ενδεχομένως και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με τα οποία η Δημοκρατία θα συνάψει σχετική συμφωνία, τις απαιτούμενες ποσότητες πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα αποθέματα πετρελαιοειδών τα οποία δημιουργεί, διατηρεί και διαχειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του χρηματοδοτούνται με συνδρομές των μελών του. Τα συνολικά έσοδα του οργανισμού από τις συνδρομές αυτές αναμένεται να είναι της τάξης των £7,7 εκατομ. περίπου ετησίως. Η εφαρμογή της συνδρομής, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005, έχει καθοριστεί στα £0,28 σεντ ανά χιλιόγραμμο για το μαζούτ και στα £0,33 σεντ ανά λίτρο για τα πωληθέντα ή καταναλωθέντα προϊόντα βενζίνης, καυσίμων αεροπλάνων, ντίζελ, φωτιστικού πετρελαίου και καυσίμων αεριοπροωθούμενου τύπου κηροζίνης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το κόστος απόκτησης των απαιτούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών αναμένεται να ανέλθει στα £34 εκατομ. (τιμές Οκτωβρίου και Νοεμβρίου). Για να περιοριστεί η αρχική επιβάρυνση των καταναλωτών για την απόκτηση των αποθεμάτων αυτών, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ προτίθεται να καλύψει το κόστος αυτό εξ ολοκλήρου με ανανεούμενο δανεισμό, είτε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε με την έκδοση χρεογράφων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2004 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταρτίζεται και είναι ενδεικτικός. Για τη λειτουργία του οργανισμού, μόνο για τον πρώτο χρόνο, η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει χορηγία τύπου de minimis ύψους £57.000, η οποία είναι επιστρεπτέα προς το κράτος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2004 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Ιανουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων