Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2004 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ) για το 2004 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο διευθυντής του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το 2004 προβλέπει δαπάνες ύψους £202.099 και έσοδα ύψους £157.325.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των δαπανών και των εσόδων για το 2004, ύψους £44.774, θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ, που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003 είχε πλεόνασμα £434.505. Στον ίδιο προϋπολογισμό έχει περιληφθεί νέα πρόνοια, που αφορά ποσό ύψους £50.000, για εισαγωγή σχεδίου για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού όλα τα μέλη της επιτροπής προέβησαν σε δριμεία κριτική για την επαναλαμβανόμενη για τρίτη συνεχή φορά απαράδεκτη καθυστέρηση στην κατάθεση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΚΕΑΑ. Η όλη εικόνα όπως παρουσιάσθηκε ενώπιον της επιτροπής καταδεικνύει έλλειψη προγραμματισμού και δημοσιονομική ακαταστασία, την οποία η επιτροπή, όπως διεμήνυσε στους αρμοδίους, θεωρεί ανεπίτρεπτη.

Περαιτέρω, η επιτροπή παρατήρησε ότι οι δαπάνες προσωπικού δεν παρουσιάζονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ανακόλουθη εικόνα και να μην εμφαίνεται ο ακριβής αριθμός των απασχολουμένων στο ΚΕΑΑ, συνεπακόλουθα δε ούτε το κόστος εκπαίδευσης κάθε αναπήρου.

Οι αρμόδιοι που εκπροσώπησαν το ΚΕΑΑ στην επιτροπή δήλωσαν ότι, εφόσον δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2004, η όλη λειτουργία του ΚΕΑΑ έγινε στη βάση των αρχών του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2003, συμφώνησαν δε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν είναι ανεπίτρεπτες. Ο διευθυντής του ταμείου δήλωσε περαιτέρω ότι οι ρυθμοί με τους οποίους προωθούνται οι σκοποί του κέντρου είναι αργοί και ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ενημέρωσε επίσης την επιτροπή σε σχέση με το νέο σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης αναπήρων, αναφέροντας ότι πρόκειται περί σχεδίου για εκπαίδευση αναπήρων εκτός του κέντρου και αφορά τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων αποτελούμενων από άτομα με αναπηρίες.

Τέλος, εγέρθηκε, όπως και κατά τις συζητήσεις προηγούμενων προϋπολογισμών, το θέμα της αποχώρησης εκπαιδευομένων από το ΚΕΑΑ και των λόγων που εκπαιδευόμενοι καταλήγουν να παραμένουν μόνιμα στο κέντρο, όπως και το θέμα των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για αναβάθμιση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του κέντρου.

Ο διευθυντής του κέντρου συναφώς δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία τριών νέων σχεδίων, τα οποία θα ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρίες να αναμειγνύονται στην απασχόληση, τα σχέδια δε αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία.

Σημειώνεται συναφώς ότι, κατόπιν απαίτησης της επιτροπής, κατατέθηκε από το διευθυντή του ταμείου έκθεση, στην οποία αναλύονται οι παράγοντες που επενεργούν ως αντικίνητρο στην αποχώρηση των εκπαιδευομένων από το ΚΕΑΑ και οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί για αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του κέντρου.

Σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση, οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν ως αντικίνητρο στην αποχώρηση των εκπαιδευομένων από το κέντρο εντοπίζονται στην καταβολή διάφορων επιδομάτων και στην ύπαρξη διάφορων διευκολύνσεων. Περαιτέρω, η υποβάθμιση του τομέα της βιομηχανίας λειτουργεί ως αντικίνητρο για την είσοδο ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, καθ’ ην στιγμή υφίσταται αδυναμία μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων να ανταποκριθούν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών σε επαγγέλματα που προϋποθέτουν επίπεδα ικανότητας και κατάρτισης. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, υπέβαλε προτάσεις για μετάκληση εμπειρογνώμονα, ο οποίος να μελετήσει την αναβάθμιση του ρόλου του κέντρου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεών της σε σχέση με τη μη έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισμών του ΚΕΑΑ στη Βουλή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΕΑΑ για το 2004, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2004 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων