Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση ’υλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

’ριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2004 και στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των θεμάτων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ και ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η βελτίωση υφιστάμενων και η εισαγωγή νέων διαδικασιών για διασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών στα θέματα εκκαθάρισης και χρηματικού διακανονισμού των χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και του τρόπου ή της μεθόδου τήρησης των μητρώων εισηγμένων τίτλων σε άυλη μορφή.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 26 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, σκοπείται συνακόλουθα η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών για διασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών κατά τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο με τις τροποποιήσεις που προτείνονται με το αναφερόμενο πιο πάνω νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  1. Συγκεκριμενοποιούνται ρητά τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών για την ενεχυρίαση, τα δικαστικά διατάγματα ή άλλες επιβαρύνσεις αξιών.

  2. Εισάγεται η ευθύνη του εκδότη για την ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που παρέσχε σχετικά με εισηγμένες κινητές αξίες, καθώς και η ευθύνη αυτού για αποζημίωση του χρηματιστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για ζημιά που προκύπτει από την παράλειψη του εκδότη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για παροχή ορθών στοιχείων.

  3. Εισάγεται η υποχρέωση των κατόχων αξιών να ειδοποιούν το χρηματιστήριο για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία τους με τις ενημερωτικές καταστάσεις που αποστέλλονται κατά τακτά διαστήματα από το χρηματιστήριο.

  4. Γίνεται αναλυτική ρύθμιση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του χειριστή χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

  5. Ρυθμίζεται η διαδικασία εκποίησης ενεχυριασμένων άυλων αξιών, το δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού χειριστή χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού και εισάγονται μεταβατικές διατάξεις ως προς κινητές αξίες που έχουν ήδη ενεχυριασθεί.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου και των κανονισμών ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου ζήτησαν την τροποποίηση της προτεινόμενης στο νομοσχέδιο νέας διάταξης που προβλέπει ότι μέλος του ΧΑΚ που ενεργεί για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που δεν έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και το οποίο προτίθεται να αποκτήσει για πρώτη φορά άυλες αξίες θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού αποθετηρίου ή λογαριασμού διαπραγμάτευσης, ώστε να διασαφηνίζεται ότι η δυνατότητα αυτή θα αφορά είτε το άνοιγμα λογαριασμού αποθετηρίου είτε το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης ή και τα δύο. Δεδομένου ότι οι αρμόδιοι του ΧΑΚ συμφώνησαν με την εισήγηση αυτή, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποιήθηκε ανάλογα από την επιτροπή, ώστε η εισήγηση να περιληφθεί στο σχετικό άρθρο.

Η Κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και των κανονισμών και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση ’υλων Κινητών Αξιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005», αντίστοιχα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των εν λόγω θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων