Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 20 Ιανουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2005 προβλέπει έξοδα ύψους £991.503 και έσοδα ύψους £988.900, που προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία. Τα έξοδα κατανέμονται σε μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό, ποσό ύψους £50.000, και λειτουργικά έξοδα, ποσό ύψους £941.503.

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι αποδοχές προσωπικού καλύπτουν τα έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τις αποδοχές προσωπικού και άλλες δαπάνες, που αναμένεται να καταβληθούν εντός του 2005.

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται, εντός του τρέχοντος έτους, να καταρτιστεί ένα μέρος των κανονισμών που απαιτούνται για την ομαλή εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε για τις ενέργειες του οργανισμού σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συστήματος υγείας, μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό και διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου για την έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2005.

 

24 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων