Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η έπαρχος Λεμεσού, εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή ο Υπουργός Εσωτερικών και οι έπαρχοι Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2005, που προβλέπει έξοδα ύψους £7.334.723 και έσοδα ύψους £6.989.358.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

 

    £

· Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

2.118.090

· Αποδοχές προσωπικού

113.280

· Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο       Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

780.000

· Τέλη αποχετεύσεων

384.580

· Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών

231.420

· Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - Επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

2.243.000

· Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - Επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

462.980

· Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

407.080

· Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων

92.040

· Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το Σχέδιο Αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά

21.000

· Διάφορα έξοδα

281.730

                                             

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ίδιου προϋπολογισμού ποσό ύψους £3.400.000 προέρχεται από την κυβερνητική χορηγία, ποσό ύψους £1.354.070 υπολογίζεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους £36.910 θα προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους £2.198.378 θα προέλθει από εκτέλεση έργων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και άλλων τμημάτων.

Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσει στην επιτροπή συγκριτικό πίνακα των τελευταίων τριών χρόνων, που να αφορά τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Επίσης, από το ίδιο υπουργείο ζητήθηκε ενημέρωση για τον αριθμό των καταγγελιών που εκκρεμούν ενώπιον της αστυνομίας για αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η επιτροπή θεώρησε τα στοιχεία αυτά αναγκαία, για να διαμορφώσει η ίδια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα θέματα που αφορούν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού εισήγαγε το νομοσχέδιο και ανέλυσε τις πρόνοιές του, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι ελλειμματικός, διότι απαιτήθηκαν δαπάνες για επιδιόρθωση κατοικιών για στέγαση των Τουρκοκυπρίων, για καθαριότητα αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων και αυξήθηκαν οι προβλεπόμενες δαπάνες, που αφορούν στο άρθρο «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό», σε ποσό ύψους £50.000.

Η έπαρχος Λεμεσού και οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου, τοποθετούμενοι γύρω από το νομοσχέδιο, αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συνεργείων των τοπικών αυτοδιοικήσεων και σε άλλα θέματα που διαχειρίζονται. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν επίσης ότι η είσπραξη των καθυστερημένων ενοικίων εκπληρώνεται ικανοποιητικά, ενώ παράλληλα οι διάφορες παρανομίες που παρατηρούνται έχουν μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού και στη βάση της ενημέρωσης που η επιτροπή είχε από τους αρμοδίους, η τελευταία παρατηρεί και/ή επισημαίνει τα πιο κάτω:

Εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση στο θέμα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα των περιουσιών αυτών σε κάθε επαρχία.

Η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών απασχολεί ιδιαίτερα την επιτροπή, γι’ αυτό και καλεί τους αρμοδίους να προβούν στα αναγκαία μέτρα για την πλήρη πάταξη τέτοιων φαινομένων.

Διαπιστώνεται ότι η αύξηση των ενοικίων των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις διάφορες επαρχίες δεν είναι ισορροπημένη, αφού αλλού είναι ψηλότερη και αλλού χαμηλότερη.

Εκφράζεται ικανοποίηση για τη σωστή λειτουργία τόσο της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής όσο και των Επαρχιακών Επιτροπών Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Σε ό,τι αφορά τους νέους Κανονισμούς που διέπουν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, διαπιστώνονται προβλήματα στην εφαρμογή τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα συνταξιούχων και νέων αιτητών. Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή αναμένει από τους αρμοδίους βελτιωτικές προτάσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή της να παρακολουθεί την όλη εξέλιξη γύρω από αυτό. Η επιτροπή επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι 90 000 στρέμματα τουρκοκυπριακής γης παραμένουν σε αχρησία και εγκαταλελειμμένα. Συναφώς, η επιτροπή αναμένει από τους αρμοδίους την ετοιμασία σχεδίου για αξιοποίηση της γης αυτής.

Τέλος, εκφράζεται η ευαρέσκεια της επιτροπής για την ανταπόκριση των αρμοδίων να αναλύσουν ενώπιόν της τα στοιχεία που ζητήθηκαν, στα πλαίσια της μελέτης του όλου θέματος, το οποίο δηλώνει ότι θα παρακολουθεί.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2005 Νόμος του 2005».

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων