Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004», «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004», «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004», «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Χρίστος Κληρίδης

Καίτη Κληρίδου

Ανδρούλα Βασιλείου

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2005. Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), ο πρόεδρος του ΓΕΣΥ, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση διευθυντή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Κλίμακα Α15), ο κάτοχος της οποίας θα εκτελεί διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα στη διεύθυνση/τομέα όπου θα προΐσταται.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης (Κλίμακα Α13), ο κάτοχος της οποίας θα εκτελεί διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα στον τομέα /κλάδο εργασίας του οποίου θα προΐσταται.

Σκοπός των τρίτων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α10-Α11), ο κάτοχος της οποίας θα ασκεί γενικά διοικητικά καθήκοντα.

Σκοπός των τέταρτων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Γραμματειακού Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α9), ο κάτοχος της οποίας θα εκτελεί καθήκοντα οργάνωσης και λειτουργίας αρχείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2004 έχουν δημιουργηθεί δύο θέσεις διευθυντή, τέσσερις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, εννέα θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού με σκοπό τη στελέχωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαίος ο καθορισμός των σχεδίων υπηρεσίας των εν λόγω θέσεων.

Ειδικότερα, αναφορικά με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του διευθυντή, η επιτροπή λόγω της σοβαρότητας των καθηκόντων της θέσης αυτής εισηγήθηκε την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα παραγράφου σύμφωνα με την οποία μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέματα διοίκησης να θεωρείται πλεονέκτημα. Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή λόγω της διοικητικής φύσης των καθηκόντων της θέσης του Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας εισηγήθηκε την αναδιατύπωση της παραγράφου (2) των απαιτούμενων προσόντων της θέσης αυτής, έτσι ώστε από την οκταετή συνολική πείρα σε υπεύθυνη θέση, όπως προτείνεται, να απαιτείται τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/καθοδηγητικά καθήκοντα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και, διαμορφώνοντας τα κείμενά τους στη βάση των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων