Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004» και «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού και Νοσοκόμου Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2005. Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κλίμακα Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), που δημιουργήθηκε στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, ο κάτοχος της εν λόγω θέσης θα προΐσταται της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα στη Γενική Διεύθυνση του υπό αναφορά υπουργείου και η οποία διαχειρίζεται κοινοτική βοήθεια, με απώτερο στόχο την ορθολογιστική απορρόφηση σχετικών κονδυλίων. Το υπό έγκριση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Στο στάδιο της μελέτης του σχεδίου υπηρεσίας, οι εκπρόσωποι του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εισηγήθηκαν όπως στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης αναδιατυπωθεί η παράγραφος (3), έτσι ώστε να απαιτείται «καλή γνώση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με την εφαρμογή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων», χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί μια τέτοια αναφορά θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν καλή γνώση άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η επιτροπή υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση, κρίνοντας ότι η προτεινόμενη αναδιατύπωση εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της υπηρεσίας όσο και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού και Νοσοκόμου, ώστε ο τίτλος των θέσεων να συνάδει με αυτόν που αναφέρεται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των υπό έγκριση σχεδίων υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία ύστερα από τη μετονομασία των θέσεων στις οποίες αυτά αναφέρονται, η οποία έγινε στα πλαίσια της μεταφοράς όλου του νοσηλευτικού προσωπικού στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και, αφού αναδιατύπωσε το κείμενο των πρώτων κανονισμών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και διαμόρφωσε νομοτεχνικά το κείμενο των δεύτερων κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από αυτή.

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων