Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Μαρία Κυριακού, αναπλ. πρόεδρος

Άριστος Χρυσοστόμου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Σοφοκλής Φυττής

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Βαρνάβα

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 11 Ιανουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 93, 97 και 387 του περί Εταιρειών Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση πιστοποιητικού βεβαίωσης ονομαστικής αξίας παραχωρηθέντος μετοχικού κεφαλαίου (τύπος ΗΕ 58), το οποίο θα χορηγείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η δημόσια εταιρεία δε δικαιούται να προβεί σε έναρξη εργασιών ούτε να αναλάβει δάνεια ή συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εφοδιαστεί προηγουμένως από τον έφορο με το πιο πάνω πιστοποιητικό, το οποίο θα βεβαιώνει ότι η ονομαστική αξία του παραχωρηθέντος μετοχικού κεφαλαίου είναι ίση τουλάχιστο με το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 4Α του περί Εταιρειών Νόμου.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να τιτλοφορούνται ως «Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005».

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων