Αρχείο

    

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2005, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους £4.576.700 και έσοδα ύψους £4.148.200, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, ύψους £4.143.000, και από τόκους, ύψους £5.000. Σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν έχει συμπεριληφθεί καμιά πρόνοια για δημιουργία νέων θέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ΟΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με δική του νομοθεσία, γεγονός που του παρέχει σημαντική ευελιξία, ώστε να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά και να ανταποκρίνεται στις αυστηρές προδιαγραφές και στα χρονικά πλαίσια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των πληρωμών. Ο ΟΑΠ δεν υπάγεται σε κανένα υπουργείο ή κυβερνητικό τμήμα και έχει ως αποστολή τη διαχείριση όλων των κονδυλίων τα οποία διατίθενται στον τομέα της γεωργίας μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και γενικά της υπαίθρου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο οργανισμός:

1. διατηρεί και διαχειρίζεται το ταμείο λειτουργίας, αλλά και το ταμείο πληρωμών,

2. ελέγχει, εγκρίνει και εκτελεί πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο πληρωμών,

3. τηρεί λογαριασμούς σε σχέση με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,

4. διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,

5. αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν το ταμείο πληρωμών, από το οποίο καταβάλλονται άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά το τρέχον έτος η Κύπρος δικαιούται συνολικά ποσό ύψους £100.800.000 (172,5 ευρώ), το οποίο αποτελείται από 10.700.000 ευρώ από το ΕΓΤΠΕ για το σχέδιο ενιαίας εκταρικής επιδότησης και 37.200.000 ευρώ από κρατικούς πόρους για το εθνικό σχέδιο άμεσων συμπληρωματικών ενισχύσεων. Επίσης, καταβάλλονται 72.100.000 ευρώ για το σχέδιο κρατικών ενισχύσεων. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η Κύπρος μπορεί να δεσμεύσει μέχρι 22.500.000 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και 25.100.000 ευρώ από κρατικούς πόρους. Για τη στήριξη των αγορών δεσμεύονται 4.900.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τον πρώτο χρόνο της ένταξης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει 25% των εκταρικών επιδοτήσεων και το ποσό αυτό θα αυξάνεται τα επόμενα τρία χρόνια κατά 5% και κατά 10% τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2013, ενώ θα μειώνεται αντίστοιχα το ποσό που θα συνεισφέρει η Κύπρος. Η Κύπρος θα παραχωρήσει συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις μέχρι ποσοστού 100% των προβλεπόμενων ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για τον πρώτο χρόνο της ένταξης, ενώ τα επόμενα χρόνια το ποσό αυτό θα μειώνεται σταδιακά.

Όσον αφορά τη στελέχωση του ΟΑΠ, η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η πρώτη φάση στελέχωσης ολοκληρώθηκε με την πρόσληψη τριάντα ατόμων, βρίσκεται δε υπό εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης ακόμα σαράντα τριών κενών θέσεων, για τις οποίες υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας. Υπάρχουν επίσης εποχιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι ανέρχονται στους εκατόν και απασχολούνται για τις δραστηριότητες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) και άλλων τομέων. Ο ΟΣΔΕ αποτελεί ειδική μονάδα του ΟΑΠ, η οποία χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία που περιλαμβάνει ανάλυση δορυφορικών εικόνων για σκοπούς ελέγχου εκτάσεων, τεμαχίων, αριθμού δένδρων και άλλων στοιχείων, που αναφέρουν οι δικαιούχοι στις δηλώσεις τους. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, λόγω του προβλεπόμενου όγκου εργασιών του οργανισμού και των αναγκών για στελέχωση των υπηρεσιών του με μόνιμο προσωπικό, που είναι και απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οργανισμός έχει προτείνει τη δημιουργία αριθμού νέων θέσεων, αίτημα το οποίο μελετάται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εν τω μεταξύ, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, στον προϋπολογισμό του 2005 έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια για πρόσληψη αριθμού έκτακτων υπαλλήλων, καθώς επίσης και για μίσθωση/αγορά υπηρεσιών από πρόσωπα ή από αναγνωρισμένα γραφεία με ειδικές γνώσεις και πείρα στην εκτέλεση συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργασιών, για κάλυψη τόσο των μόνιμων όσο και των εποχιακών αναγκών του οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΠ για το 2005, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2005 Νόμος του 2005».

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων