Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.930.428 και έσοδα ύψους £370.000, που προέρχονται από ποσοστιαία επιβάρυνση επί των εσόδων του χρηματιστηρίου, από τις ΕΠΕΥ, από αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και από τόκους, πρόστιμα κ.λπ.

Οι δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν, μεταξύ άλλων, έξοδα αντιμισθίας της επιτροπής, αποδοχές προσωπικού, εισφορές στα διάφορα ταμεία κ.ά., έτσι που να παρίσταται ανάγκη παραχώρησης στην επιτροπή κρατικής χορηγίας ύψους £1.560.428 για κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναλύοντας τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, ανέφερε ότι, παρά τις προσπάθειες για μείωση των διαχειριστικών εξόδων της επιτροπής, η αύξησή τους ήταν αναπόφευκτη λόγω της ανάγκης εξασφάλισης υπηρεσιών από δικηγόρους/νομικούς συμβούλους για παροχή γνωματεύσεων, επεξεργασία νομοθετημάτων και ετοιμασία κανονισμών και για κάλυψη τυχόν δικαστικών εξόδων από προσφυγές ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου εναντίον αποφάσεων της επιτροπής. Περαιτέρω, στον εν λόγω προϋπολογισμό έχει ληφθεί πρόνοια για αγορά υπηρεσιών ειδικών συμβούλων για σύνταξη νομοσχεδίων και για ανάθεση ελέγχου σε εγνωσμένους εμπειρογνώμονες και σε εγκεκριμένους ελεγκτές, με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2005 Νόμος του 2005».

18 Ιανουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων