Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ.

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2005 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους £3.260.950 και συνολικές δαπάνες ύψους £3.244.175. Μέρος των δαπανών ύψους £3.056.175 αφορά τακτικές δαπάνες που κατανέμονται στα έξοδα αντιμισθίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, στις αποδοχές του προσωπικού κ.ά. Ο ίδιος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης πρόνοια ύψους £108.000 για αναπτυξιακές δαπάνες και πρόνοια ύψους £80.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. Σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για συνέχιση της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού του ΧΑΚ.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για τους στόχους και σκοπούς του ΧΑΚ για το 2005, ο πρόεδρός του δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2005 καταρτίστηκε στη βάση του εκπονηθέντος στρατηγικού σχεδίου (Έγγραφο Αρχών-Blue Print), παράλληλα δε ότι ολοκληρώθηκαν όλα όσα απορρέουν από το εν λόγω σχέδιο, εκτός από το θέμα της μετεξέλιξης του χρηματιστηρίου και της μετάβασής του προς ένα νέο πιο ευέλικτο καθεστώς λειτουργίας, για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση από την κυβέρνηση. Περαιτέρω, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, καταρτίστηκε στη βάση πρόβλεψης για όγκο συναλλαγών £1 εκατομ., τυχόν συνέχιση όμως του χαμηλού όγκου συναλλαγών που παρατηρήθηκε το 2004, δηλαδή γύρω στις £200.000 με £250.000, θα υποχρεώσει το συμβούλιο να υποβάλει αναθεωρημένο προϋπολογισμό για την κάλυψη των επιπρόσθετων αναγκών του.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΧΑΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι το ειδικότερο θέμα της συνδιαπραγμάτευσης μεταξύ του κυπριακού χρηματιστηρίου και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) μελετάται από το διοικητικό του συμβούλιο. Με βάση τα αναπτυξιακά σχέδια του ΧΑΚ όμως υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 2005 θα υλοποιηθεί η κοινή πλατφόρμα με το ελληνικό χρηματιστήριο και η μετάβαση των συστημάτων συναλλαγών και πιθανόν του κεντρικού αποθετηρίου στο ελληνικό σύστημα. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για το μηχανογραφημένο εξοπλισμό προς υλοποίηση του έργου δεν μπορούν προς το παρόν να υπολογιστούν με ακρίβεια, ενώ τα έσοδα από την κοινή πλατφόρμα θα ρυθμιστούν σε συνεννόηση με το ελληνικό χρηματιστήριο. Η μέθοδος που υπολογίζεται να χρησιμοποιηθεί προβλέπει ένα ποσοστό επί των συνολικών δικαιωμάτων τα οποία περιέρχονται στο ΧΑΑ, ως αποτέλεσμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών που θα καταρτίζουν τα μέλη του ΧΑΚ στην κοινή πλατφόρμα για αξίες ελληνικών εταιρειών. Λόγω του ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε συγκεκριμένο αναφορικά με την κοινή πλατφόρμα, το ΧΑΚ θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα υλοποίησης του έργου, όταν και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2005 Νόμος του 2005».

 

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων