Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 2005 προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους £2.826.030 και έσοδα ύψους £9.370.766, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για τη στεγαστική πολιτική του οργανισμού και για το σημαντικό έργο που επιτελείται με δανειοδότηση για απόκτηση πρώτης κατοικίας προς τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Συναφώς, ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε ότι, προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου και προς ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων, ο οργανισμός έχει πρόσφατα ζητήσει γραπτώς προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την κατάθεση επιπρόσθετων ποσών ύψους £20 εκατομ. από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) προς τον ΟΧΣ. Το αίτημα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια καθορισμού ενιαίας πολιτικής όσον αφορά τις καταθέσεις του ΤΚΑ σε διάφορες τράπεζες. Περαιτέρω, ο οργανισμός ζητεί επίσης όπως τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης, δεδομένου του κοινωνικού του ρόλου και σκοπού από της ίδρυσής του, με κύριο σκοπό να υποβοηθηθούν νέες οικογένειες στο να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη, λαμβανομένης υπόψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης δανείων από νέα ζευγάρια για σκοπούς απόκτησης ιδιόκτητης στέγης. Συναφώς, ο ίδιος ανέφερε ότι ο οργανισμός στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο καθορισμού των δανειοδοτικών του επιτοκίων με βάση το μέγεθος της κατοικίας, έτσι που να υπάρχει μεγαλύτερο όφελος για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Τέλος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ δήλωσε ότι ο οργανισμός επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο και ότι ο προϋπολογισμός του για το 2005 είναι πλεονασματικός, σημειώνοντας παράλληλα τη σημαντική αύξηση των αποθεματικών του, λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών του εξόδων επί του συνόλου των καταθέσεων στον οργανισμό, γεγονός που καθιστά τον οργανισμό εύρωστο και βιώσιμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2005 Νόμος του 2005».

18 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων