Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Νίκος Πιττοκοπίτης

Γιαννάκης Θωμά

Μη μέλη της επιτροπής:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Τάκης Χατζηγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, ώστε τόσο οι βασικές ασφαλιστέες αποδοχές όσο και οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα να αυξηθούν από τον Ιανουάριο του 2005 κατά 5,44%. Αυξάνονται επίσης οι συμπληρωματικές συντάξεις κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2004, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2003.

Στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται αναλυτικά οι πιο κάτω αυξήσεις:

Η κυβερνητική εισφορά για τους εθνοφρουρούς αυξάνεται από £0,93 σε £0,98 την εβδομάδα.

Το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από £73,47 σε £77,47 την εβδομάδα και από £3.820 σε £4.028 το χρόνο.

Το ύψος του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από £441 σε £465 την εβδομάδα και από £1.911 σε £2.015 το μήνα.

Οι πιο πάνω αυξήσεις καθορίστηκαν έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τον αναλογιστή του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους οικείους νόμους. Από την εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι το 2003 οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 5,44% σε σύγκριση με τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2002.

Ως επακόλουθο της αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £73,47 σε £77,47 θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό (5,44%) οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα. Οι συμπληρωματικές συντάξεις, από τον Ιανουάριο του 2005, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2004, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2003, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

Περαιτέρω, τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων αυξάνονται από τις 3 Ιανουαρίου 2005 κατά το ίδιο ποσοστό όπως και τα ποσά των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή κατά 5,44%.

Επειδή, σύμφωνα με τον περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης είναι ίσο με το 81% του ανώτατου ποσού της βασικής παροχής της σύνταξης γήρατος, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης, από την 1η Ιανουαρίου 2005, αυξάνεται από £142,84 σε £150,62 το μήνα.

Η αναθεώρηση των παροχών υπολογίζεται να αυξήσει τις δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά £15,5 περίπου εκατομ., με βάση τα δεδομένα του 2004. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση ύψους £1,2 περίπου εκατομ. λόγω της αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, της εισφοράς για τους εθνοφρουρούς και της αύξησης των ασφαλιστέων εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς επίσης και πρόσθετη επιβάρυνση, ύψους £1,8 εκατομ. περίπου, λόγω της αύξησης του ποσού της κοινωνικής σύνταξης και του ποσού της κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, τα πορίσματα της έρευνας, όπως εκτίθενται στη σχετική έκθεση, εξετάστηκαν και από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο υιοθέτησε ομόφωνα τις εισηγήσεις για αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών, καθώς και την εισήγηση για αναθεώρηση των τεκμαρτών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

16 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων