Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Σοφοκλής Φυττής

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Χρήστος Πουργουρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 25 της βασικής νομοθεσίας για την Αρχή Λιμένων Κύπρου, είναι η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, η Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούται να καθορίσει και να εγκρίνει δικαιώματα που θα καταβάλλονται από όλα τα πλοία που φθάνουν σε λιμενικές περιοχές της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα αν αυτά παραδίνουν απόβλητα ή όχι.

Η πιο πάνω Οδηγία στοχεύει στην ρύθμιση της απόρριψης αποβλήτων από τα πλοία με σκοπό την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας επιβάλλουν την υποχρέωση στα κράτη μέλη να καλύπτουν το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου με την είσπραξη δικαιωμάτων από τα πλοία. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους, σύμφωνα με την Οδηγία, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε όλα τα πλοία να συνεισφέρουν σημαντικά, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και έλαβε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της Αρχής Λιμένων Κύπρου για αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων