Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρία Κυριακού

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σταύρος Ευαγόρου

Πρόδρομος Προδρόμου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη Δημοκρατία σε διάφορες ημερομηνίες και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τη 10η Ιανουαρίου 2004, εφόσον δεν έχουν τελωνισθεί και δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, να συνεχίσουν να τυγχάνουν ειδικού φορολογικού καθεστώτος.

Ειδικότερα, σε ειδικό φορολογικό καθεστώς είχαν υπαχθεί οι ακόλουθες κατηγορίες αυτοκινήτων:

Μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία είχαν εισαχθεί στην Κύπρο μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2003 ή βρίσκονταν εν πλω κατά την ίδια ημερομηνία και εισήχθησαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Οχήματα των οποίων η διαδικασία αποστολής δρομολογήθηκε πριν από την 24η Νοεμβρίου 2003 και η άφιξη πραγματοποιήθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία βρίσκονταν εν πλω κατά την 24η Νοεμβρίου 2003 ή για τα οποία ο διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει ικανοποιηθεί αναφορικά με το ότι η διαδικασία αποστολής δρομολογήθηκε πριν από την 24η Νοεμβρίου 2003 και των οποίων η άφιξή έγινε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003, όχι όμως αργότερα από τη 10η Ιανουαρίου 2004. Τα οχήματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελωνισθεί και δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, εφόσον ο διευθυντής του Τμήματος Τελωνείου είχε ικανοποιηθεί αναφορικά με το ότι η άφιξη των οχημάτων μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003 δεν οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του εισαγωγέα, ετύγχαναν ειδικής φορολογικής ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι το ειδικό καθεστώς φορολόγησης το οποίο έληξε προνοεί ότι ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται είτε με βάση τις διατάξεις του καθεστώτος που ίσχυε πριν από τη θέσπιση της νομοθεσίας που αναπροσάρμοσε τους φόρους κατανάλωσης επί των οχημάτων είτε με βάση τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας, ανάλογα πάντα με το μικρότερο ποσό του φόρου που προκύπτει.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, το εν λόγω φορολογικό καθεστώς το οποίο ίσχυε για τα πιο πάνω αυτοκίνητα έληξε την 23η Νοεμβρίου 2004, στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι τα μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό μέσα στο χρονικό διάστημα που παρήλθε, από το τέλος Νοεμβρίου 2003 μέχρι σήμερα, να πωληθούν, με αποτέλεσμα να παραμένουν μέχρι σήμερα αδιάθετα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να κατατάσσονται στο καθεστώς ισότιμης μεταχείρισης, στο οποίο είχαν καταταγεί, με τη θέσπιση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος σε σχέση με ανάλογα οχήματα, καθεστώς το οποίο ίσχυσε μετά την ψήφιση των νέων συντελεστών φόρων κατανάλωσης για τα αυτοκίνητα. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται αφορούν τα ίδια αυτοκίνητα για τα οποία εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων είχαν δεσμευτεί με συγκεκριμένες παραγγελίες. Σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική έκθεση, η συνέχιση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος θα συμβάλει στην αποφυγή τεράστιας οικονομικής ζημιάς των εισαγωγέων, οι οποίοι, χωρίς αυτή, δε θα μπορέσουν, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης και της αύξησης της τιμής, να πωλήσουν τα αυτοκίνητα αυτά, τα οποία τελικά θα παραμείνουν στα αζήτητα.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό και με άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων που επηρεάζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, ο αριθμός των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων ανέρχεται περίπου στα διακόσια ενενήντα οκτώ και αφορά διάφορες εταιρείες που είχαν προβεί στις συγκεκριμένες παραγγελίες. Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών διαμήνυσε στην επιτροπή ότι δε διαφωνεί με την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτονται τα πιο πάνω οχήματα από το προηγούμενο ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφοράς πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει κατατεθεί, ώστε το πιο πάνω ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα επηρεαζόμενα οχήματα να συνεχίσει να ισχύει χωρίς ημερομηνία λήξης.

 

20 Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων