Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Κυριάκος Τυρίμος

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων πλαισιούμενος από λειτουργούς του υπουργείου του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων “Α΄”-Τρέιλερ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων “Α΄”-Βαριά Φορτηγά, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Αμμοχάλικα).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, με στόχο, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την υποχρέωση συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπει ειδικότερα τα ακόλουθα:

Τη διαφοροποίηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών μεταφορέα “Β΄”, ώστε αυτές να χορηγούνται μόνο σε φορτηγά μηχανοκίνητα με μικτό βάρος που υπερβαίνει τα 10 000 κιλά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 κιλά για τη μεταφορά φορτίων για ίδιον λογαριασμόν. Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η εν λόγω άδεια χορηγείται σε φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων το μικτό βάρος υπερβαίνει τα 10 000 κιλά, χωρίς όμως να καθορίζεται το ανώτατο μικτό βάρος κιλών των εν λόγω οχημάτων.

Τις προϋποθέσεις για χορήγηση νέας άδειας, της άδειας μεταφορέα “Γ΄”, η οποία θα εκδίδεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις στα ειδικά διασκευασμένα οχήματα που ανήκουν σε επιχειρήσεις, εφόσον η χρήση τους είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της επιχείρησης, τα οποία έχουν μικτό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 20 000 κιλών και έχουν κατασκευαστεί ή διασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μόνο συγκεκριμένου είδους φορτίου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με τις υπόλοιπες πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με την πρόνοιά του που αφορά τη χορήγηση άδειας μεταφορέα “Β΄” για τη μεταφορά αντικειμένων που ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους, αλλά η παραγωγή, η κατασκευή, η λατόμηση, η οικοδόμηση, η εμφιάλωση, η επισκευή, η μεταποίηση ή ο καθαρισμός τους αποτελεί το κύριο επάγγελμα του ιδιοκτήτη του οχήματος που τα μεταφέρει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

21η Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων