Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Κυριάκος Τυρίμος

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς, που κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν ως θέματα επείγοντα. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων πλαισιούμενος από λειτουργούς του υπουργείου του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α´-Τρέιλερ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α´-Βαριά Φορτηγά και Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Αμμοχάλικα).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους οδικούς μεταφορείς. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται:

1. η διαφοροποίηση των αδειών “Α´”, σε άδειες “Α´” που αφορούν στα φορτηγά οχήματα των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα στο εσωτερικό και σε άδειες “Δ´” που αφορούν στα φορτηγά οχήματα των επιχειρήσεων που μπορούν να πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές,

2. η διαφοροποίηση του καθεστώτος του μη μεταβιβάσιμου των αδειών, κατά τρόπο που να επιτρέπεται η μεταβίβαση των αδειών “Α´” από τον αδειούχο στον οποίο αυτή αναφέρεται σε άλλο αδειούχο,

3. η δυνατότητα χορήγησης αδειών “Α´” σε πρόσωπα που θα αποδείξουν την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση άλλου αδειούχου να τους μεταβιβάσει άδεια “Α´” μεταφορέα που αναφέρεται σ’ αυτόν και

4. ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας “Δ´” και η χρονική ισχύς, η ανανέωση, η ανάκληση ή η αναστολή της εν λόγω άδειας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 26 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα, ώστε:

1. να δημιουργηθεί Μητρώο Αδειών “Δ´” όπου θα καταχωρίζονται τα φορτηγά οχήματα δημόσιας χρήσης κάθε αδειούχου, οι κατηγορίες των οχημάτων αυτών, οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί σε αυτά, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολή της ισχύος των αδειών αυτών,

2. να καθοριστεί ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας “Α´” συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου για γνωστοποίηση της πρόθεσής του στην αρμόδια αρχή,

3. να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για εξασφάλιση άδειας “Δ´”, ο τύπος και η διάρκεια της ισχύος της, οι προϋποθέσεις μεταφοράς της σε άλλο όχημα και οι όροι για ανανέωσή της,

4. να καθοριστούν τα τέλη αναφορικά με τις άδειες “Α´” και “Δ´” και

5. να καθιερωθεί τέλος ύψους £8.000 για υλοποίηση της έγκρισης χορήγησης άδειας “Α´” εσωτερικών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με μίσθωση ή με αμοιβή.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ανέλυσε στην επιτροπή τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών και τόνισε ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα είναι αποτέλεσμα συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004».

 

21η Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων