Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρήστος Πουργουρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το αναφερόμενο στο επισυνημμένο παράρτημα νομοσχέδιο και τους αναφερόμενους στο ίδιο παράρτημα κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι υπό αναφορά κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24 της βασικής νομοθεσίας, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σκοπός του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου και των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών είναι η αναπροσαρμογή της υφιστάμενης προενταξιακής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά τη βελτίωση των ζώων [βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, ιπποειδών και ζώων φυλής (ράτσας)] με την εισαγωγή μικρού αριθμού τροποποιήσεων τεχνικού χαρακτήρα για πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον υπό αναφορά τομέα. Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις επιφέρονται μετά από υποδείξεις των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της συζήτησης της προτεινόμενης νομοθεσίας, ζήτησε και έλαβε επιπρόσθετες πληροφορίες από την εκτελεστική εξουσία για την υποδομή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί για τις ανάγκες για ενίσχυση του προσωπικού του εν λόγω τμήματος για τον αποτελεσματικό έλεγχο και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

14 Δεκεμβρίου 2004

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Νομοσχέδιο

O περί Βελτίωσης των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.01.350.2004)

Κανονισμοί

1. Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία και Όροι Αποδοχής των Βοοειδών Καθαρής Φυλής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.03.253.2004)

2. Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία ή Μητρώα και Όροι Αποδοχής Χοιροειδών Καθαρής Φυλής και Υβριδικών Χοίρων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ.: 23.03.254.2004)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων