Αρχείο

    

 

΄Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «O περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Γιώργος Βαρνάβα

Ιωνάς Νικολάου

 

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Τάκης Χατζηγεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Νοεμβρίου και στις 7, 14 και 17 Δεκεμβρίου 2004. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της ΄Ενωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Εφορίας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις σχολικές εφορίες, με στόχο την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας τους και ειδικότερα την τροποποίηση της σύνθεσης και του τρόπου ανάδειξης των μελών τους, καθώς και τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών κάθε σχολείου.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προνοούνται ανάμεσα σ’ άλλα και τα ακόλουθα:

1. Στους δήμους οι σχολικές εφορίες είναι ενδεκαμελείς. Έξι από τα μέλη αυτά εκλέγονται και πέντε μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

2. Στις κοινότητες η σχολική εφορία απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του οικείου κοινοτικού συμβουλίου.

3. Σε σύμπλεγμα που απαρτίζεται από αριθμό κοινοτήτων που δεν ξεπερνά τις τέσσερις η σχολική εφορία αποτελείται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων και από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας όπου λειτουργεί το σχολείο και ο πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας αυτής.

4. Σε σύμπλεγμα πέραν των τεσσάρων κοινοτήτων τη σχολική εφορία απαρτίζουν ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας όπου λειτουργεί το σχολείο, ως πρόεδρος, και τα υπόλοιπα μέλη του, που είναι οι τέσσερις άλλοι πρόεδροι των κοινοτήτων του συμπλέγματος.

5. Τα μέλη των σχολικών εφοριών που δεν είναι μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων εκλέγονται και οι κενές θέσεις πληρούνται από τους επιλαχόντες.

6. Γίνεται εισήγηση για σύσταση σε κάθε σχολείο συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, η οποία απαρτίζεται από το διευθυντή του σχολείου, που προεδρεύει, και από έξι άλλα μέλη που προέρχονται από το προσωπικό του σχολείου, δύο εκπροσώπους του οικείου συνδέσμου γονέων, τον πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου και από έναν εκπρόσωπο της οικείας σχολικής εφορίας.

7. Η συμβουλευτική επιτροπή σχολείου έχει αρμοδιότητα να υποβάλλει εισηγήσεις στην οικεία σχολική εφορία για τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχολείου, για τη λήψη μέτρων για την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών, για τη συντήρηση του εξοπλισμού του σχολείου κ.ά.

8. Παρέχεται στο διευθυντή κάθε σχολείου κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους ποσό £3 για κάθε εγγεγραμμένο μαθητή που φοιτά στο σχολείο, με κατώτατο όριο τις £500, για χρηματοδότηση μικρής έκτασης επιδιορθώσεων ή άλλων μικρών βελτιώσεων στο κτίριο του σχολείου ή για τις ανάγκες των μαθητών του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει σωρεία απόψεων γύρω από αυτό και να εφοδιαστεί με μεγάλο αριθμό εγγράφων/υπομνημάτων κ.λπ., τα οποία και έλαβε υπόψη για διαμόρφωση της θέσης της γύρω από το θέμα.

Οι κυριότερες απόψεις που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι το προϊόν εργασίας επιτροπής που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, αλλά αυτή δυστυχώς δεν κατέληξε σε ομόφωνες θέσεις. Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως ήταν η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιτυγχάνεται σύνδεση των σχολικών εφοριών με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού στους δήμους οι ενδεκαμελείς σχολικές εφορίες αποτελούνται από έξι αιρετά μέλη και από άλλα πέντε μέλη διορισμένα από τα δημοτικά συμβούλια και ταυτόχρονα γίνεται εισήγηση να ιδρυθούν σε κάθε σχολείο συμβουλευτικές επιτροπές, για να βοηθούν στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών των σχολείων και να συνεργάζονται και να συντονίζονται με την οικεία σχολική εφορία.

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφοριών εισηγείται όλα τα μέλη των σχολικών εφοριών να εκλέγονται, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν σε σχολική εφορία ένας, δύο σύμβουλοι ex officio και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως σύνδεσμοι επικοινωνίας και προώθησης προβλημάτων και ιδιαίτερα θεμάτων στα οποία εμπλέκονται άμεσα οι οργανισμοί τους. Επίσης, γίνεται εισήγηση οι σχολικοί έφοροι να αμείβονται, όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι και όπως τα μέλη των συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών. Η ίδια επιτροπή εισηγείται επίσης την κατάλληλη στελέχωση των σχολικών εφοριών με επιμελητές, τη δημιουργία αυτόνομων περιφερειακών σχολικών εφοριών, την επαναφορά στο νομοσχέδιο αυτό του δικαιώματος των σχολικών εφοριών να ανεγείρουν σχολεία και, τέλος, οι συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων να έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Η Εφορία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας εισηγείται την ανάθεση της προεδρίας της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου σε εκλελεγμένο μέλος της σχολικής εφορίας με πενταετή θητεία, τη συμμετοχή του πρώτου λειτουργού που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση κάθε σχολείου, τη μη ύπαρξη ανάγκης παρουσίας του διευθυντή σχολείου κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού σχολικής εφορίας, τη συμπερίληψη και των νηπιαγωγείων στις ρυθμίσεις αυτές και τη μη συμμετοχή των εκπροσώπων των μαθητών στις συμβουλευτικές επιτροπές δημοτικών σχολείων και τη σύσταση υποεπιτροπών για μελέτη ορισμένων θεμάτων.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εισηγείται οι αρμοδιότητες των σχολικών εφοριών να εκχωρηθούν στις τοπικές αρχές μαζί με τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων αυτών και τη δημιουργία δημοτικών/κοινοτικών σχολικών εφοριών σε κάθε σχολείο ή συγκρότημα σχολείων και παράλληλα τον καθορισμό συστήματος οικονομικής εξισορρόπησης, ώστε κάθε σχολική μονάδα να χρηματοδοτείται ανάλογα με τις ιδιαίτερές της ανάγκες. Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εισηγείται την άμεση ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, ώστε οι πρόνοιές του να τεθούν αμέσως σε ισχύ και, αν είναι δυνατόν, από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται οι αρμοδιότητες των σχολικών εφοριών να εκχωρηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΟΛΤΕΚ εισηγείται να δίδεται χρόνος στους εκπαιδευτικούς, για να συμμετέχουν στις συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες να αναλαμβάνουν τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, επισημαίνοντας ότι ο νόμος για τις σχολικές εφορίες δεν ισχύει και για τις τεχνικές σχολές. Η ΠΟΕΔ εισηγείται οι σχολικές εφορίες να είναι πενταμελείς, χωρίς να υπάγονται στο παρόν στάδιο στους δήμους, με τη συμμετοχή, ως αριστίνδην μελών, των εκπροσώπων των οργανωμένων γονιών, των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε σχολική εφορία να έχει αρμοδιότητα για αριθμό σχολείων που δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε. Η ΠΟΕΔ εισηγείται επίσης τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των σχολικών εφοριών στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, την αποζημίωση των εκπαιδευτικών με οδοιπορικά έξοδα, όταν μεταβαίνουν σε άλλη πόλη για σκοπούς συμμετοχής τους στις εργασίες των συμβουλευτικών επιτροπών σχολείων, τη συμμετοχή μόνο του διευθυντή του σχολείου στις τελευταίες, με ανάλογη μείωση των ωρών εργασίας του, το διορισμό ταμία γι’ αυτές και την ενίσχυση με προσωπικό των σχολικών εφοριών και των συμβουλευτικών επιτροπών.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης εισηγείται τα μέλη των σχολικών εφοριών να διορίζονται και να υπαχθούν οι αρμοδιότητες αυτές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, η Συνομοσπονδία εισηγείται τη συμμετοχή των οργανωμένων γονιών και των εκπαιδευτικών στις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων, τη σύνταξη ξεχωριστού προϋπολογισμού για κάθε σχολείο, ύψους £10.000, και τον περιορισμό της δραστηριότητας των σχολικών εφοριών κυρίως στη συντήρηση των σχολείων και στην προμήθεια εξοπλισμού. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης εισηγείται να παραμείνει το σύστημα των σχολικών εφοριών ως έχει σήμερα, αλλά να υιοθετηθεί παράλληλα και ο θεσμός των συμβουλευτικών επιτροπών σχολείων.

Ο Κλάδος Υπαλλήλων Σχολικών Εφορειών με γραπτό υπόμνημα εισηγείται την τροποποίηση του νομοσχεδίου για κατοχύρωση των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στις σχολικές εφορίες.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω τοποθετήσεις, προχώρησε στην κατ’ άρθρον εξέταση του νομοσχεδίου σε συνεργασία με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα θέματα της σύνθεσης των σχολικών εφοριών, της κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας όλων των σχολικών κτιρίων, της εκλογής ή μη των μελών των σχολικών εφοριών και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, αν αυτές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές ή ξεχωριστά, αφού, όπως είναι γνωστό, η θητεία των ήδη υπηρετούντων σχολικών εφόρων λήγει στο τέλος του φετινού χρόνου, της αναγκαιότητας χρήσης ή μη ειδικού εκλογικού καταλόγου για τις εκλογές αυτές, της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του προτεινόμενου νόμου, της ρύθμισης ορισμένων θεμάτων, όπως π.χ. τα θέματα προσωπικού, με κανονισμούς κ.ά.

Υπό το φως του πιο πάνω προβληματισμού και ύστερα από διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η επιτροπή αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργού, τα ακόλουθα:

1. Τη μη προώθηση σ’ αυτό το στάδιο των προνοιών του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν θέματα εκλογών και ανάδειξης σχολικών εφόρων, δεδομένου ότι δεν παρείχετο ο απαραίτητος χρόνος για εξέτασή τους σε βάθος, πριν από το τέλος του φετινού χρόνου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τα προβλήματα και τις ασάφειες που εντοπίστηκαν στον υπό τροποποίηση νόμο και στο βασικό νόμο για τις σχολικές εφορίες. Τα θέματα των εκλογών θα απασχολήσουν την επιτροπή αργότερα.

2. Να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση μόνο των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν τις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείου και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τις αρμοδιότητες των σχολικών εφοριών.

3. Την αναστολή της ισχύος των διατάξεων του νόμου για τις εκλογές και την παράταση της θητείας των ήδη υπηρετουσών σχολικών εφοριών από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τη διεξαγωγή των αμέσως επόμενων δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή μέχρι τον καθορισμό οποιασδήποτε προγενέστερης ημερομηνίας.

4. Τα θέματα ιδιοκτησίας των σχολικών κτιρίων να μελετηθούν επισταμένα σε ευθετότερο χρόνο, όπως είναι η εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου.

Σε υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεών της, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Στη συμβουλευτική επιτροπή του σχολείου πρόεδρος να είναι ο διευθυντής ή ο βοηθός διευθυντής Α΄ ή ο βοηθός διευθυντής του σχολείου αντί ο διευθυντής, όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, στα μονοδιδάσκαλα ή διδιδάσκαλα σχολεία να συμμετέχουν ο διευθυντής του σχολείου ή και τα δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του και μόνο ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου των σχολείων μέσης εκπαίδευσης να μετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή του σχολείου.

2. Στις αρμοδιότητες της σχολικής εφορίας να προστεθεί η εξουσία να ανεγείρει σχολικά κτίρια, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και για την παρούσα σχολική χρονικά να δοθεί ολόκληρο το ποσό στο διευθυντή του σχολείου για κάλυψη μικρής έκτασης επιδιορθώσεων αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

3. Την αναστολή της ισχύος των προνοιών του υφιστάμενου νόμου για διεξαγωγή εκλογών μέχρι τη διεξαγωγή των αμέσως επόμενων δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή μέχρι τον καθορισμό οποιασδήποτε προγενέστερης ημερομηνίας και το διορισμό, μέχρι την ημερομηνία αυτή, από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών σχολικής εφορίας.

Παράλληλα με την πιο πάνω εισήγησή της, η επιτροπή εκφράζει την πρόθεσή της να συνεχίσει την εξέταση του υπόλοιπου μέρους του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη επανεξέτασης ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου για τις σχολικές εφορίες, το οποίο χρήζει ριζικής αναθεώρησης, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κανονισμών για τη ρύθμιση σειράς θεμάτων που χρήζουν καθορισμού, όπως π.χ. τα θέματα των όρων εργοδότησης του προσωπικού κ.ά.

 

20 Δεκεμβρίου 2004

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων