Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρήστος Πουργουρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 2001/86/ΕΚ για τη συμπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού 2157/2001/ΕΚ του Συμβουλίου για το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας (Societas Europaea, SE).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, η ευρωπαϊκή εταιρεία (Societas Europaea, SE) είναι η εταιρεία που συστήνεται με συγχώνευση ή ενοποίηση του δυναμικού εταιρειών που υπάγονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς και της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης στο σύνολο των κοινοτήτων.

Ο προτεινόμενος νόμος κατοχυρώνει το δικαίωμα των εργαζομένων στην εν λόγω εταιρεία και ρυθμίζει το ρόλο τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο χειρισμό θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την ύπαρξη και λειτουργία της. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος νόμος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία για τη συγκρότηση και σύνθεση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς και του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων στα πλαίσια του γενικού κανόνα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων. Στόχος των διαβουλεύσεων που θα γίνονται εντός της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείας είναι η επίτευξη γραπτής συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων για τον ακριβή ρόλο των τελευταίων εντός της ευρωπαϊκής εταιρείας (Societas Europaea, SE).

Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ενέκρινε, στα πλαίσια της καθιερωμένης διαδικασίας, το περιεχόμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατόπιν συζήτησης, σε πρώτο στάδιο, από Τριμερή Τεχνική Επιτροπή του σώματος αυτού. Το μόνο σημείο που παρέμεινε αντικείμενο διαφωνίας ήταν οι επιφυλάξεις των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, οι οποίες ζήτησαν τη διαβάθμιση των ποινών που προβλέπονται στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου ανάλογα με το κατά πόσο το αδίκημα έγινε εκ προθέσεως ή από αμέλεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων