Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Καίτη Κληρίδου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Εγγραφής Οδοντιάτρων, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις ακόλουθες Οδηγίες:

1. Την Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και σχετικά με τα μέτρα προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/19/ΕΟΚ.

2. Την Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/19/ΕΟΚ.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προστίθενται στο βασικό νόμο τα πτυχία, τα διπλώματα ή οι τίτλοι οδοντιατρικής που απονέμονται στην Ελβετία και στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λίχτενσταϊν), καθώς και οι επαγγελματικοί τίτλοι οδοντιάτρων από τις χώρες αυτές, ούτως ώστε οι κάτοχοι των αναφερόμενων πιο πάνω προσόντων να δικαιούνται να εγγραφούν στο μητρώο οδοντιάτρων.

Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συμβουλίου να διορίζεται από τα μέλη του αντί από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο βασικό νόμο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου από την επιτροπή, τα μέλη της ήγειραν αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και ζήτησαν διάφορες διευκρινίσεις που αφορούν επιμέρους σημεία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως των πιο πάνω, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

14 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων