Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ντίνος Χατζηνικόλα

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Λευτέρης Χριστοφόρου

Σταύρος Ευαγόρου

Ιωνάς Νικολάου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004 για την αντικατάσταση του άρθρου 125 αυτού από νέο άρθρο, έτσι ώστε οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι, καθώς και οι περί Ελευθέρων Ζωνών Τελωνειακοί Κανονισμοί να καταργούνται με τη δημοσίευση του περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 και όχι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το υπό κατάργηση πιο πάνω άρθρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την ψήφιση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004 δεν υφίσταται ανάγκη για συνέχιση της ισχύος των διατάξεων των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως (Αρ. 4) του 2003. Επίσης, με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Ελευθέρων Ζωνών Τελωνειακών Κανονισμών του 1981, καθότι τα θέματα των ελεύθερων ζωνών ρυθμίζονται από τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Για τους λόγους αυτούς στον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο του 2004 έχουν περιληφθεί διατάξεις (άρθρο 125) οι οποίες διαλαμβάνουν ότι τόσο οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 έως (Αρ. 4) του 2003 όσο και οι περί Ελευθέρων Ζωνών Τελωνειακοί Κανονισμοί του 1981 καταργούνται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η διάταξη του άρθρου 125 για κατάργηση των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως (Αρ. 4) του 2003 και των περί Ελευθέρων Ζωνών Τελωνειακών Κανονισμών του 1981 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κρίθηκε ότι δεν είναι νομοτεχνικά ορθή και χρήζει τροποποίησης, ώστε οι υπό αναφορά καταργήσεις να επιτευχθούν με βάση διατάξεις νόμου. Σ’ αυτό ακριβώς αποβλέπει το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

15 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων