Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δικηγόρων.

Στη μορφή που το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή αποσκοπεί στα ακόλουθα:

1. Στην αναδιατύπωση του ορισμού “εισφορέας” και την οριστική διευκρίνιση ως προς το ποιοι από τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα είναι και/ή δικαιούνται να είναι εισφορείς του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

2. Στη διευκρίνιση των όρων και του τρόπου υπολογισμού παροχής συντάξεων και χορηγημάτων σε δικαιούχους του ταμείου.

3. Στην αναθεώρηση του τέλους εγγραφής δικηγόρου στο μητρώο των δικηγόρων από £25 σε £50.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το μέρος αυτού που αφορά την αναδιατύπωση του ορισμού “εισφορέας” συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και το μέρος που αφορά την αναθεώρηση του τέλους εγγραφής στο μητρώο των δικηγόρων στηρίχθηκε σε σχετική εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία για τον καθορισμό του ύψους της προτεινόμενης ελάχιστης αναθεώρησης λήφθηκαν υπόψη μόνο οι αυξήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Επιπρόσθετα, πέραν από τους πιο πάνω σκοπούς του νομοσχεδίου, τέθηκε ενώπιον της επιτροπής γραπτή εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο πρόνοια με βάση την οποία:

1. το ύψος του καταβλητέου δικαιώματος για έκδοση της εκ του νόμου απαιτούμενης ετήσιας άδειας για άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος να καθορίζεται σε γενική συνέλευση του συλλόγου και όχι με σχετική διάταξη στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως τώρα προβλέπεται,

2. στο μεταξύ, μέχρι τον κατά τα πιο πάνω καθορισμό του ύψους του εν λόγω δικαιώματος από τη γενική συνέλευση το ύψος του δικαιώματος αυτού να αυξηθεί από £30 σε £100 για κάθε δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα για περίοδο πέραν των επτά ετών και από £15 σε £50 για κάθε δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα για μικρότερη περίοδο.

Αναλύοντας τους σκοπούς της πιο πάνω επιπρόσθετης εισήγησης, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τόνισε εμφαντικά στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη με αυτή αύξηση βασίζεται στην επιτακτική ανάγκη για οικονομική ενίσχυση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, έτσι ώστε αυτός να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για εκπροσώπηση και υποβολή μελετών και άλλων στοιχείων που απαιτούνται από τη συμμετοχή του στην Ένωση Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και για την προς το σκοπό αυτό αναγκαία στελέχωσή του. Ως εκ τούτου, όπως επισήμανε ο ίδιος, η οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με την προτεινόμενη αύξηση ουσιαστικά άπτεται της ίδιας της διατήρησης και επιβίωσης του συλλόγου, γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, αυτός θα υπολειτουργεί και θα υποβαθμιστεί. Τέλος, απηύθυνε θερμή παράκληση προς την επιτροπή για την προώθηση του όλου θέματος το ταχύτερο δυνατό, ώστε από τον Ιανουάριο του 2005 να καταστεί δυνατή η είσπραξη του αναθεωρημένου δικαιώματος για έκδοση της ετήσιας άδειας.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ταυτόχρονα με την εξέταση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου άρχισε και τη μελέτη κανονισμών που κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο και οι οποίοι αποσκοπούν:

1. στην τροποποίηση των ισχυόντων περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή του μέρους του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά στην αναδιατύπωση του ορισμού του “εισφορέα” και στον τρόπο υπολογισμού παροχής συντάξεων και χορηγημάτων,

2. στην τροποποίηση των ισχυόντων περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμών, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη (δικηγορόσημα) που καταβάλλονται από κάθε δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα για οποιαδήποτε εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου και για οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφου σε καθορισμένες περιπτώσεις.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει τις απόψεις και εισηγήσεις των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στις σχετικές συνεδρίες της επιτροπής. Κατά την εν λόγω συζήτηση κατατέθηκαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και κατά συνέπεια η επιτροπή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω μελέτη τους, προκειμένου να τοποθετηθεί συνολικά για την τελική ρύθμιση που θα υιοθετηθεί. Ωστόσο, επειδή δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της αναγκαίας μελέτης πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η επιτροπή, χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη για γρήγορη ρύθμιση των υπό μελέτη θεμάτων, εκτιμά ότι η βεβιασμένη τώρα προώθηση των εν λόγω κανονισμών και κατά συνέπεια και των σχετικών με αυτούς προνοιών του νομοσχεδίου δεν εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους με τους κανονισμούς σκοπούς. Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κρίνει πως θα πρέπει να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την αναγκαία, σφαιρική και σε βάθος μελέτη των θεμάτων αυτών, με στόχο τη γρήγορη αλλά συνάμα και ορθολογιστική ρύθμισή τους.

Παράλληλα, η επιτροπή, κατανοώντας τους λόγους στους οποίους στηρίχθηκε η έκκληση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για άμεση οικονομική ενίσχυσή του, αποφάσισε στο παρόν στάδιο να προωθήσει μέρος μόνο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, στο οποίο να διαλαμβάνονται τα πιο κάτω:

1. Αύξηση του τέλους εγγραφής στο μητρώο δικηγόρων σε £30, κρίνοντας υπερβολική την αρχικά προτεινόμενη αύξησή του σε £50, αφού το τέλος αυτό καταβάλλεται ως επί το πλείστον από νεαρούς δικηγόρους, που με την εγγραφή τους στο μητρώο ουσιαστικά αρχίζουν την άσκηση του επαγγέλματος.

2. Το ύψος του καταβλητέου δικαιώματος έκδοσης ετήσιας άδειας να καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδει το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση του συλλόγου.

3. Μεταβατική ρύθμιση με βάση την οποία, μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών, κάθε δικηγόρος που ασκεί δικηγορία για περίοδο μέχρι και δέκα έτη θα καταβάλλει δικαίωμα έκδοσης ετήσιας άδειας £40 και κάθε δικηγόρος που ασκεί δικηγορία πέραν των δέκα ετών θα καταβάλλει δικαίωμα £100, κρίνοντας ως υπερβολική την αρχικά προτεινόμενη αύξηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, επαναδιατυπώνοντας το κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω θέσεών της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων