Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και «Οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Δώρος Χριστοδουλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2004. Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων πιο πάνω νομοθετημάτων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και της Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Συσκευαστών Πόσιμου Νερού και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Πωλητών Πόσιμου Νερού.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η προστασία της υγείας από τις επιπτώσεις της μόλυνσης, λόγω της ακαταλληλότητας του νερού το οποίο διατίθεται για κατανάλωση στο κοινό από βυτία με κερματοδέκτη και από βυτιοφόρα οχήματα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται η οικεία νομοθεσία, έτσι ώστε να μπορεί να επιβάλλονται ποινές σε αδικήματα που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς.

Στους υπό αναφορά κανονισμούς τίθενται:

1. οι προϋποθέσεις για τη διάθεση του νερού από βυτιοφόρα οχήματα ή από βυτία με κερματοδέκτη,

2. οι υποχρεώσεις των φορέων ύδρευσης για μικροβιολογικές αναλύσεις και για διατήρηση του βυτίου σε υγιεινή κατάσταση,

3. τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο στάδιο του γεμίσματος του βυτιοφόρου ή του βυτίου με κερματοδέκτη,

4. η υποχρέωση για απόκτηση πιστοποιητικού υγείας από όλους όσοι ασχολούνται με τη διάθεση νερού προς το κοινό, καθώς και τήρηση από αυτούς του συστήματος ασφάλειας HACCP,

5. η υποχρεωτική τήρηση μητρώου από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές βυτίου με κερματοδέκτη στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα γεμίσματος του βυτίου, η ποσότητα του νερού, ο αριθμός του βυτιοφόρου οχήματος από το οποίο λήφθηκε το νερό, καθώς και το ονοματεπώνυμο του οδηγού του βυτιοφόρου οχήματος και

6. τα αδικήματα και οι ποινές.

Στο στάδιο της μελέτης του πιο πάνω νομοσχεδίου και κανονισμών, κρίθηκε από την επιτροπή ότι το όλο θέμα έπρεπε να μελετηθεί ενδελεχέστερα από τους εμπλεκομένους. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατόπιν διαβουλεύσεών τους με τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής νέο κείμενο των κανονισμών στο οποίο περιλήφθηκαν διατάξεις, έτσι ώστε να αναγράφονται στα βυτιοφόρα οχήματα και στα βυτία με κερματοδέκτες πώλησης νερού η κοινότητα και η πηγή προέλευσης νερού.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι στους υπό αναφορά κανονισμούς, με τους οποίους εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού που διατίθεται μέσω βυτιοφόρων ή βυτίων με κερματοδέκτη, δεν μπορεί να συμπεριληφθούν διατάξεις με τις οποίες να χαρακτηρίζεται η εγκατάσταση βυτίων με κερματοδέκτη ως ανάπτυξη και κατ’ επέκταση να απαιτείται πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση τέτοιων βυτίων. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να τροποποιηθεί ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η εγκατάσταση βυτίων με κερματοδέκτη είναι ανάπτυξη με βάση τη σχετική νομοθεσία και το σχετικό υπουργικό διάταγμα δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό αυτό, αλλά απλώς με το διάταγμα αυτό δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν ότι η εγκατάσταση βυτίων με κερματοδέκτη συνιστά ανάπτυξη, αφού οι ιδιοκτήτες τους εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση για απόκτηση πολεοδομικής άδειας. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το όλο θέμα πρέπει να ρυθμιστεί, έτσι ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή προστασία προς το κοινό για ένα καταναλωτικό αγαθό υψίστης, από κάθε άποψη, σημασίας.

Οι εκπρόσωποι των πωλητών νερού συμφωνούν με τις διατάξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων και δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν με αυτές.

Συναφώς και λόγω των διαφορετικών απόψεων των εμπλεκομένων, η επιτροπή φρονεί ότι το όλο θέμα της πώλησης νερού σε βυτία με κερματοδέκτη πρέπει να μελετηθεί ενδελεχέστερα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η διάθεση νερού σε βυτία με κερματοδέκτη αποτελεί ανάπτυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πολεοδομία και χωροταξία, ώστε σε μια τέτοια περίπτωση να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, επισυνάπτοντας στην παρούσα έκθεση τα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας.

 

20 Δεκεμβρίου 2004

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων