Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου  
Ανδρέας Παπαπολυβίου Μη μέλη της επιτροπής:
Λευτέρης Χριστοφόρου Ζαχαρίας Κουλίας
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Χατζηρούσος, αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας Μαρωνιτών
Σοφοκλής Φυττής  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΦΙΚΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. Επίσης, εκπρόσωποι της ΠΕΠ, του ΣΙΤΟΠ και του ΠΑΣΥΠΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2005 προβλέπει έξοδα ύψους £23.000.020 και έσοδα του ίδιου ύψους. Ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει δάνεια και εγγυήσεις μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας, συνολικού ύψους £33.040.000, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

· Ποσό ύψους £13.400.000, που αφορά παραχώρηση δανείων από τον ΚΦΙΚΒ μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για σπουδές, νεοδημιουργηθέντα ζευγάρια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία και οργανώσεις.

· Ποσό ύψους £19.640.000, που αφορά παροχή εγγυήσεων μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια, ύψους £15.000.000 και £4.640.000, αντίστοιχα.

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

    £
1. Διαχειριστικά έξοδα 1.344.620
2. Παραχώρηση δανείων 13.400.000
3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων 2.110.000
4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων 1.605.400
5.

Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από πληρωμές δανείων, τόκων και πληρωμές λόγω εγγυήσεων

4.500.000
6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 40.000
  Σύνολο 23.000.020

Στα διαχειριστικά έξοδα που αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνεται η προμήθεια που παραχωρείται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο φορέας (συγκεκριμένα, με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα), βάσει συμβολαίων κατά το 2005. Η προμήθεια αυτή υπολογίζεται στις £800.000.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία περιέχεται στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2004, στα πλαίσια της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, οι χορηγίες σε επιδοτούμενα από το κράτος νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου δεν αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2004 πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2005, αυτές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2004. Όπως επεσήμανε όμως η ίδια εκπρόσωπος, το γεγονός αυτό δε θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών του φορέα για το 2005. Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάγκη για κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων του φορέα για το 2004, αυτές αναμένεται ότι πριν από το τέλος του χρόνου θα έχουν ήδη ικανοποιηθεί μέσω του συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Οι εκπρόσωποι του φορέα ανέφεραν ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας τους με το Υπουργείο Οικονομικών και με βάση την έγκαιρη ανταπόκρισή του όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών του φορέα, καθώς και το σωστό προγραμματισμό που γίνεται από πλευράς του φορέα, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι στόχοι του θα επιτευχθούν, παρ’ όλο που δεν υπήρξε αύξηση στα σχετικά κονδύλια. Ειδικότερα, όπως επεσήμαναν οι ίδιοι, αν κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός γύρω στον Ιούνιο 2005, τότε η ανταπόκριση του φορέα όσον αφορά την εξέταση και ικανοποίηση των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων και εγγυήσεων θα είναι πλήρως ικανοποιητική.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέφερε ότι ο βαθμός ανταπόκρισης σε σχέση με το ρυθμό εξέτασης των αιτήσεων που αφορούν το φορέα έχει βελτιωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την πρόσληψη επτά νέων κτηματολογικών λειτουργών. Όπως δήλωσε επίσης ο ίδιος, καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του φορέα και ζήτησε να σταλούν σ’ αυτήν γραπτά στοιχεία σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης και διάθεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για καθένα από τα σχέδιά του. Επιπλέον, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για το χρόνο που απαιτείται για την εξέταση και προώθηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο φορέα και αφορούν τα διάφορα σχέδιά του (π.χ. στεγαστικά, σπουδαστικά, επαγγελματικά, για νέα ζευγάρια κ.λπ.).

Οι εκπρόσωποι του φορέα, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσαν ενώπιόν της στοιχεία για τα έτη 2002, 2003 και 2004 σε σχέση με το χρόνο που χρειάστηκε, για να εξεταστούν οι πιο πάνω αιτήσεις. Συγκεκριμένα, για το έτος 2004 τα χρονικά πλαίσια που χρειάστηκαν για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Στεγαστικά Τρία χρόνια και τρεις μήνες
2. Νέα ζευγάρια Οκτώ μήνες
3. Σπουδαστικά Τέσσερις μήνες
4. Επαγγελματικά με εγγύηση Πέντε μήνες
5. Επαγγελματικά με κεφάλαια του φορέα Τρεις μήνες
6. Ιατρικά Ένας μήνας

Η επιτροπή, αφού μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό και διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, έκρινε σκόπιμο, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και οικονομικής περισυλλογής, όπως από το δελτίο δαπανών του 2005, Κεφάλαιο 506700-Άρθρο 03550, που αφορά τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες, να διατεθούν μόνο οι £10.000 από τις £45.020 που αναγράφονται σ’ αυτό και οι υπόλοιπες £35.020 να διατεθούν μόνο, εφόσον ληφθεί εκ των προτέρων η συγκατάθεση της επιτροπής.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την έγκαιρη κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά τον προϋπολογισμό του ΚΦΙΚΒ για το 2005, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, για την έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

 

 

13 Δεκεμβρίου 2004

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων