Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Κατάργησης του Κανονισμού 12 των περί Καπνοβιομηχανίας Κανονισμών του 1968 Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται βάσει του άρθρου 12 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, σκοπείται η κατάργηση της ατέλειας που απολάμβανε η καπνοβιομηχανία για το μη βιομηχανοποιημένο καπνό και άλλα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή βιομηχανικών καπνικών προϊόντων, επί των οποίων επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο Έφορος Δημοσίων Ενισχύσεων εξέτασε την πιο πάνω ατέλεια και αποφάσισε, στις 13 Σεπτεμβρίου 2002, ότι το προνόμιο αυτό αποτελεί ενίσχυση που αντιβαίνει στις διατάξεις του περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου και ότι μέχρι τις 30 Απριλίου 2003 η ατέλεια αυτή θα έπρεπε να καταργηθεί.

Με βάση εξουσία που παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο από την ίδια νομοθεσία, αποφασίστηκε η παράταση της εν λόγω ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό το φως της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαΐου 2004, κρίνεται πλέον απαραίτητη η κατάργηση της υπό αναφορά φορολογικής απαλλαγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί ως θέμα αρχής τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση των επηρεαζομένων από την εν λόγω κατάργηση, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

26 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων