Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φυλακών - Θέση Λειτουργού Φυλακών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Aνδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο αναπληρωτής διευθυντής Φυλακών και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση λειτουργού Φυλακών, με την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα σημείωσης, με βάση την οποία, για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας, σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή υπηρεσία στη θέση αρχιεπιθεωρητή, να μπορούν να προαχθούν και υπάλληλοι με εννιαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις αρχιεπιθεωρητή, επιθεωρητή και αρχιδεσμοφύλακα, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση αρχιεπιθεωρητή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, σήμερα υπάρχουν δύο κενές θέσεις λειτουργού Φυλακών, οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν, αφού οι υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση του αρχιεπιθεωρητή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη με βάση το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Αποτέλεσμα της ύπαρξης των κενών θέσεων είναι η πρόκληση δυσλειτουργίας στις φυλακές, δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές θεωρούνται νευραλγικής σημασίας για τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών. Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη αναθεώρηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, η οποία συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε στην επιτροπή ότι στα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σημείωση που υπάρχει στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας και η οποία εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, χωρίς την οποία και πάλι δε θα καταστεί δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων. Συγκεκριμένα, με βάση την εν λόγω σημείωση, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις φυλακές κατά το χρόνο έγκρισης του προηγούμενου σχεδίου υπηρεσίας θα μπορούν να προαχθούν, αν έχουν καλή, αντί πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πιο πάνω εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα υιοθετεί το προτεινόμενο με τους υπό αναφορά κανονισμούς σχέδιο υπηρεσίας και εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

1η Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων