Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ποσού ύψους £520.800 και η χρήση του για κάλυψη διάφορων σκοπών.

Ειδικότερα, οι πιο πάνω πρόσθετες πιστώσεις προορίζονται για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), καθώς και για να καλύψουν λειτουργίες για τις οποίες οι πιστώσεις έχουν καταστεί ανεπαρκείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το οικονομικό έτος 2004, στις 11 Μαρτίου 2004, ο οποίος περιλαμβάνει πιστώσεις για κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΟΣΔΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά του εν λόγω ελλείμματος από το Τμήμα Γεωργίας στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο αρμόδιος υπουργός να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για μεταφορά των άρθρων του προϋπολογισμού του 2004 που αφορούν το ΟΣΔΕ στον προϋπολογισμό του οργανισμού. Με την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης παραχωρήθηκε στον οργανισμό μέσα στο 2004 ποσό £739.000 από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ποσό το οποίο είχε ήδη εγκριθεί με τον κρατικό προϋπολογισμό και αφορούσε δαπάνες για τη λειτουργία του ΟΣΔΕ και τη δημιουργία γεωργικού συστήματος πληροφοριών για την ελαιοκαλλιέργεια, το οποίο αναμένεται να περατωθεί μέσα στο 2005.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του οργανισμού δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια για την κάλυψη ορισμένων δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΟΣΔΕ και ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται κάτω από άλλα άρθρα του προϋπολογισμού του δεν είναι επαρκείς, για να καλύψουν όλες τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες του, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων άρθρων για την κάλυψη δαπανών για υπηρεσίες και σκοπούς που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2004. Επειδή ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2004 ήταν ο πρώτος που καταρτίστηκε για ολόκληρο το οικονομικό έτος, αφού ο προηγούμενος αφορούσε μόνο τους τελευταίους μήνες του 2003, ήταν αδύνατο να προβλεφθούν σωστά οι ανάγκες του οργανισμού κατά το χρόνο της κατάρτισής του.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο οργανισμός εντός του 2004 θα έχει σημαντικές αδιάθετες πιστώσεις αναφορικά με τις αποδοχές προσωπικού, η έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων δε συνεπάγεται πρόσθετη κρατική χορηγία πέραν του ποσού των £3.241.000, που περιλήφθηκε για το σκοπό αυτό στον αρχικό προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2004.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε ότι στην ουσία οι προτεινόμενες πιστώσεις δεν είναι πρόσθετες, αλλά αφορούν ανακατανομή κονδυλίων.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής ήγειραν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού και αφορούν τα ποσά που καταβάλλονται για ενοίκια σε σχέση με το κτίριο όπου στεγάζεται ο οργανισμός, την ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτιρίου και σημεία που προκύπτουν από άλλα επιμέρους κονδύλια, όπως είναι η αγορά υπηρεσιών, τα κονδύλια για την καθαριότητα και για την ενοικίαση οχημάτων κ.ά.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, απαντώντας στις παρατηρήσεις των βουλευτών, ανέλαβε να καταθέσει αναλυτική κατάσταση σε σχέση με το ύψος των ενοικίων που καταβάλλονται τόσο για την κεντρική υπηρεσία όσο και για τα επαρχιακά γραφεία, ενώ δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση γης με σκοπό την ανέγερση ιδιόκτητων κεντρικών κτιρίων και έχει ήδη εντοπισθεί κατάλληλος χώρος. Ενημερώνοντας επίσης την επιτροπή για τις παρατηρήσεις επί ειδικών κονδυλίων, ανέφερε ότι σε σχέση με την καθαριότητα αγοράζονται υπηρεσίες από συγκεκριμένη εταιρεία και ότι το κονδύλι για ενοικίαση αυτοκινήτων αφορά την ενοικίαση των απαραίτητων οχημάτων για σκοπούς επιτόπιων ελέγχων, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η αγορά ιδιόκτητων. Ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για τα κονδύλια που αφορούν την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών, αναφέροντας ότι, μεταξύ άλλων, θα αγοραστούν υπηρεσίες για διενέργεια της αναγκαίας τηλεπισκόπησης εκτάσεων, που θα γίνεται με πτητικά μέσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της πιο πάνω ενημέρωσης, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Νοεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων