Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρία Κυριακού

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σταύρος Ευαγόρου

Πρόδρομος Προδρόμου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΧΑΚ ποσού ύψους £399.132 και η χρήση του για την κάλυψη των απολαβών έκτακτων λειτουργών που υπηρετούν στο ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις προορίζονται για κάλυψη των απολαβών των πιο κάτω:

1. Οκτώ έκτακτων λειτουργών (Κλίμακα Α8) και πενήντα εννέα έκτακτων βοηθών γραμματειακών λειτουργών (Κλίμακα Α2) για περίοδο δύο μηνών, από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2004.

2. Πέντε έκτακτων λειτουργών (Κλίμακα Α8) και είκοσι τριών έκτακτων βοηθών γραμματειακών λειτουργών (Κλίμακα Α2), από την 1η Μαρτίου 2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

3. Οκτώ έκτακτων βοηθών γραμματειακών λειτουργών (Κλίμακα Α2), από την 1η Μαρτίου 2004 μέχρι την 31η Αυγούστου 2004.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2004, όπως εγκρίθηκε, δεν περιλάμβανε πρόνοια για απασχόληση έκτακτου προσωπικού, επειδή βρισκόταν σε εξέλιξη μελέτη η οποία θα καθόριζε τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό.

Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και σε αυτή αναφέρεται ότι οι συνολικές ανάγκες του ΧΑΚ σε προσωπικό ανέρχονται σε ενενήντα δύο άτομα. Επειδή στο ΧΑΚ υπηρετούσε έκτακτο προσωπικό, η διοίκηση του ΧΑΚ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην πλήρωση των μόνιμων κενών θέσεων προς το παρόν λόγω των αλλαγών που γίνονται σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας (διαχωρισμό σε τρεις αγορές, πιθανή αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας του οργανισμού κ.ά.). Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη της απασχόλησης έκτακτου προσωπικού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι έκτακτοι που δικαιολογούνται να παραμείνουν είναι δύο λειτουργοί και είκοσι βοηθοί γραμματειακοί λειτουργοί, δηλαδή σύνολο μόνιμου και έκτακτου προσωπικού τριάντα ενός λειτουργών και σαράντα τριών βοηθών γραμματειακών λειτουργών. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αρμοδίους, ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού που συνεχίζει να υπηρετεί είναι πέραν του αριθμού που εγκρίθηκε στα πλαίσια της μελέτης. Συγκεκριμένα, το ΧΑΚ ζήτησε, εκ των υστέρων, έγκριση για απασχόληση τριών έκτακτων λειτουργών και τριών έκτακτων βοηθών γραμματειακών λειτουργών, πέραν των πιο πάνω, για περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι το τέλος του 2004, για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και η έγκριση αυτή παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακολούθως, ζητήθηκε έγκριση για την απασχόληση άλλων οκτώ έκτακτων βοηθών γραμματειακών λειτουργών για περίοδο έξι μηνών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΧΑΚ, η οποία επίσης παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακολούθως και ύστερα από την υποβολή των σχετικών προτάσεων εκ μέρους του ΧΑΚ στο Υπουργείο Οικονομικών, στις οποίες περιλαμβάνονταν και διάφορες άλλες ανάγκες σε προσωπικό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκρισή τους.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή σημειώνει ότι παρά την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της σχετικής μελέτης, η οποία καθόριζε τις πραγματικές ανάγκες του ΧΑΚ σε προσωπικό, εντούτοις, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή κατά τρόπο που οι πρόνοιές του να αφορούν ουσιαστικά αναδρομική κάλυψη των δαπανών που απαιτήθηκαν για την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού.

 

30 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων