Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Οκτωβρίου και στις 17 Νοεμβρίου 2004. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε ο διορισμός του διευθυντή του ΚΦΙΚΒ να γίνεται με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 59.231 και ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα με την οποία ο διορισμός όλων των διευθυντών των ημικρατικών οργανισμών και των οργανισμών δημόσιου δικαίου γίνεται αποκλειστικά με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Την επιτροπή κατά το στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου απασχόλησαν διάφορα ζητήματα, για τα οποία ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση, καθώς και επεξηγήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η επιτροπή, με επιστολή της ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2004 προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ζήτησε να της σταλεί το αιτιολογικό/σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, η επιτροπή για σκοπούς ενημέρωσης ζήτησε από τους αρμοδίους στοιχεία που αφορούν το υπηρεσιακό καθεστώς του διευθυντή του ΚΦΙΚΒ, ο οποίος θα διορίζεται με βάση το νέο θεσμό που εισάγεται, και ειδικότερα την ηλικία αφυπηρέτησης, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, τη μισθοδοσία, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κ.λπ.

Επιπλέον, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να διερευνήσει, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, κατά πόσο απαιτείται και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω τροποποίηση ή βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τον ΚΦΙΚΒ, έτσι ώστε ο διορισμός του νέου διευθυντή του φορέα, που θα γίνει με βάση σύμβαση πενταετούς διάρκειας, να μην επισύρει ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, αλλά και έτσι ώστε η εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία.

Σύμφωνα με την απάντηση που στάλθηκε στην επιτροπή από τη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, η επιχειρηματολογία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της λήψης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό των γενικών διευθυντών στους ημικρατικούς οργανισμούς και στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου με βάση συμβόλαια πενταετούς διάρκειας είχε επικεντρωθεί στους ακόλουθους λόγους:

1. Πρέπει να παρέχεται στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών/οργανισμών δημόσιου δικαίου η δυνατότητα να αντικαθιστούν τους γενικούς διευθυντές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους με τη λήξη του πενταετούς διάρκειας συμβολαίου τους.

2. Πρέπει να παρέχεται στα διοικητικά συμβούλια των πιο πάνω οργανισμών η δυνατότητα να επιλέγουν ως γενικούς διευθυντές πρόσωπα τα οποία, λόγω των συνεχών μεταβαλλόμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, κρίνονται τα καταλληλότερα για διορισμό.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του φορέα δήλωσε ότι για όλους τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και για σκοπούς ετοιμασίας της σχετικής σύμβασης του διορισμού του νέου διευθυντή είχε απευθυνθεί, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του οποίου οι θέσεις/απόψεις διατυπώθηκαν αναλυτικά σε επιστολή του εν λόγω τμήματος, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2004. Η επιστολή αυτή είναι αρκετά διαφωτιστική και κατατέθηκε από τον πρόεδρο του φορέα ενώπιον της επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αναφερόμενος στο καθεστώς υπηρεσίας του νέου διευθυντή του φορέα, ανέφερε ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται, λαμβανομένης υπόψη και της προτεινόμενης τροποποίησης, ο διευθυντής του φορέα θεωρείται υπάλληλος. Ειδικότερα, ο διευθυντής του φορέα κατέχει θέση που καθορίζεται σε σχέδιο υπηρεσίας του φορέα και η οποία καθορίζεται και ως μόνιμη στον προϋπολογισμό του, έστω και αν ο χρόνος της υπηρεσίας του, με την προτεινόμενη τροποποίηση, περιορίζεται σε συγκεκριμένη περίοδο με μέγιστη διάρκεια τα πέντε χρόνια.

Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο πιο πάνω ο εκπρόσωπος, με βάση το ότι η θέση του διευθυντή είναι μόνιμη, όλα τα θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία του, τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, την ηλικία αφυπηρέτησής του, καθώς και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του φορέα, με βάση τους περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

Σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2004, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή, αναφέρεται ότι, πέρα από τις πρόνοιες που εισάγονται με το πιο πάνω νομοσχέδιο, δε χρειάζεται να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πρόνοια για σκοπούς υλοποίησης της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται στην πιο πάνω επιστολή, οι υφιστάμενοι κανονισμοί για το φορέα, που ρυθμίζουν τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων του, είναι επαρκείς, για να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά όλα τα θέματα που εγείρονται σε σχέση με το διορισμό του νέου διευθυντή του φορέα. Σύμφωνα επίσης με την εν λόγω επιστολή, οι θέσεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπως αυτές έχουν ήδη διατυπωθεί και ενώπιον της επιτροπής, αλλά και στη σχετική επιστολή του τμήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετούνται πλήρως και από τη Νομική Υπηρεσία.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με το σκοπό του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο.

 

23 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων